eUBIR : Institutional Repository of the University of Banking

Інформаційний супровід моніторингу інвестиційних стратегій на ринку деривативів

Show simple item record

dc.contributor.author Галайко, Назар Романович
dc.contributor.author Halaiko, Nazar
dc.contributor.author Лучко, Галина Йосипівна
dc.contributor.author Luchko, Galina
dc.date.accessioned 2021-05-21T07:42:19Z
dc.date.available 2021-05-21T07:42:19Z
dc.date.issued 2019-05-03
dc.identifier.citation Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. - 1st ed. - Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. – P. 192-209. - 312 p. uk_UA
dc.identifier.uri http://dspace.cibs.ubs.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2636
dc.description.abstract Тенденції інтеграції національних, регіональних та міжнародних ринків, глобалізація інформаційно-комунікаційних систем та розробка стандартів міжнародного права перетворили світовий фінансовий ринок на унікальну систему, яка надає кожному суб'єкту виключну можливість реалізувати власні економічні інтереси. Внутрішні фінансові ринки, як правило, відкриті для будь-яких трансфертів, однак відсутність регулювання багатьох фінансово-правових аспектів та наявність валютних обмежень перешкоджають динамічному розвитку * фінансових ринків, зокрема ринку деривативів, який повинен бути показником стан та перспективи змін як національної, так і світової економіки. В Україні ринок деривативів знаходиться у стані формування. Він ще не виконує всіх тих функцій, які виконують ринки похідних цінних паперів світового класу. Деривативи розглядаються в Україні більшістю суб’єктів ринку як тактичні інструменти для реалізації фінансових цілей, тому, включаючи їх до інвестиційних портфелів разом із корпоративними та борговими цінними паперами, різними валютами, учасники ринку не мають стратегічного бачення їх використання в довгостроковій перспективі . Як наслідок, вони часто втрачають контроль над факторами, що впливають на ефективність використання похідних. Відсутність теоретичної бази та застосовуваних інструментів для формування інформаційного забезпечення побудови та реалізації інвестиційних стратегій на ринку деривативів є причиною труднощів ефективного використання деривативів. Trends of integration of national, regional, and international markets, globalization of information and communication systems, and development of standards of international law have transformed the world financial market into a unique system, which provides each entity an exceptional opportunity to realize its own economic interests. Domestic financial markets, in general, are open for any transfers, however, lack of regulation of many financial and legal aspects and the presence of currency constraints hamper the dynamic development* of financial markets, in particular, derivatives market which should be an indicator of the state and prospects of changes in both national and world economies. In Ukraine, the derivatives market is in the state of formation. It doesn’t perform yet all those functions that the world-class markets of derivative securities fulfil. Derivatives are considered in Ukraine by the majority of market entities as tactical tools for realizing financial goals, therefore, while including them in investment portfolios along with corporate and debt securities, various currencies, market participants have no strategic visions of their use in the long run. As a consequence, they often lose control over the factors affecting the effectiveness of the use of derivatives. The lack of theoretical background and applied tools for the formation of information support of construction and implementation of investment strategies in the derivatives market is the cause of difficulty of efficient use of derivatives. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.subject деривативи uk_UA
dc.subject глобалізація uk_UA
dc.subject фінансові ринки uk_UA
dc.subject моніторинг інформаційних процесів uk_UA
dc.subject інвестиційна стратегія uk_UA
dc.subject derivatives uk_UA
dc.subject globalization uk_UA
dc.subject financial markets uk_UA
dc.subject monitoring of information processes uk_UA
dc.subject investment strategy uk_UA
dc.title Інформаційний супровід моніторингу інвестиційних стратегій на ринку деривативів uk_UA
dc.title.alternative Information support of monitoring of investment strategies in the derivatives market uk_UA
dc.type Book uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account