eUBIR : Institutional Repository of the University of Banking

Маркетингові комунікації у забезпеченні ефективності діяльності банків в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Панченко, Ольга Вікторівна
dc.contributor.author Panchenko, Olga
dc.date.accessioned 2021-06-24T08:37:38Z
dc.date.available 2021-06-24T08:37:38Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.ubs.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2673
dc.description.abstract У дисертації представлено вирішення важливого науково-практичного завдання щодо обґрунтування наукових підходів до підвищення ролі маркетингових комунікацій у забезпеченні ефективності діяльності банків. У дослідженні систематизовані теоретичні положення щодо сутності поняття «маркетингові комунікації», «цифровий маркетинг» та надано характеристику інструментів маркетингових комунікацій банку. У зв`язку з розвитком процесів діджиталізації в банківському секторі відбувається трансформація маркетингових комунікацій банків у цифровому середовищі. З метою забезпечення фінансової стабільності та ефективності діяльності банку набуло подальшого розвитку класифікація маркетингових комунікацій банку завдяки виокремленню традиційних маркетингових комунікацій та цифрових маркетингових комунікацій за такими класифікаційними ознаками як інструменти комунікацій, синтетичні комунікації, канали комунікацій, спрямованість дії, зворотній зв`язок, за ступенем інтеграції, за властивостями комунікацій, за відносинами з цільовою аудиторією, за способами комунікацій, засобами реалізації, за бюджетом, залученням клієнтів банку у комунікацію, терміном впливу на цільову аудиторію, збільшенням кількості відвідувачів сайту. З метою забезпечення ефективності діяльності банку обґрунтовано доцільність використання маркетингових комунікацій. Інтегровані маркетингові комунікації у банку передбачають координацію роботи всіх каналів комунікацій, раціональний вибір інструментів маркетингових комунікацій для забезпечення ефективних продажів банківських продуктів та послуг, координацію дій для створення позитивного іміджу банку. У дисертації запропоновано авторське бачення поняття «цифрові маркетингові комунікації банку» на основі поєднання офлайн та онлайн маркетингових комунікацій в умовах розвитку трансформаційних процесів та діджиталізації діяльності банку, побудованих на інтеграційних особливостях емерджентності маркетингових комунікацій з метою досягнення банком зростання обсягів реалізації банківських продуктів та послуг, прибутку, ринкової капіталізації, лояльності клієнтів та зниження витрат на організацію його діяльності. У дослідженні розглянуто теоретико-методологічні засади оцінки ефективності маркетингових комунікацій банку. Надано характеристику методам, моделям і показникам оцінки ефективності маркетингових комунікацій банку. Визначено, що основними напрямами оцінки маркетингових комунікацій є теоретичні підходи, методичні критерії, практичні аспекти, основними з яких є: множинність підходів до оцінки маркетингових комунікацій, відсутність методики комплексної оцінки маркетингових комунікацій банку, недосконалість обліку витрат на маркетингові комунікації у банках тощо. За результатами оцінювання визначено, що основними складовими ефективності маркетингових комунікацій банку є: комунікаційна, економічна, соціальна. У дисертації охарактеризовано теоретичні підходи до визначення впливу маркетингових комунікацій на ефективність діяльності банків. Систематизовано теоретичні положення, що характеризують «ефективність діяльності банку». Визначено основні чинники впливу на ефективність діяльності банку. Для забезпечення ефективності діяльності банкам необхідно формувати та підтримувати лояльність клієнтів, використовуючи маркетингові комунікації на основі концепції маркетингу взаємовідносин. У дослідженні набуло подальшого розвитку поняття «управління системою маркетингових комунікацій банку» як діяльність банку з розробки та аудиту маркетингових комунікацій, обґрунтування і вибору комунікаційної стратегії для підтримки та формування лояльності клієнтів, забезпечення фінансової стабільності банку з урахуванням чинників впливу на ефективність його діяльності. The dissertation presents the solution of an important scientific and practical task to substantiate scientific approaches to increasing the role of marketing communications in ensuring the efficiency of banks. The study systematizes the theoretical provisions on the essence of the concept of «marketing communications», «digital marketing» and provides a description of the tools of marketing communications of the bank. In connection with the development of digitalization processes in the banking sector is the transformation of marketing communications of banks in the digital environment. In order to ensure financial stability and efficiency of the bank's activities, the classification of the bank's marketing communications has been further developed due to the separation of the traditional marketing communications and digital marketing communications tools on such classification features as communication tools, synthetic communications, communication channels, direction of action, feedback, the degree of integration, the properties of communications, the relationship with the target audience, the means implementation, according to the budget, involvement of the bank's clients in communication, term of influence on the target audience, increase in the number of site visitors. Integrated marketing communications in the bank provide coordination of all communication channels, effective choice of marketing communication tools to ensure effective sales of banking products and services, coordination of actions to create a positive image of the bank. The dissertation proposes the author 's vision of the concept of «digital marketing communications of the bank» due to the combination of offline and online marketing communications in the development of transformation processes and digitalization of the bank, based on the integration features of the emergence of marketing communications in order for the bank to achieve growth in sales of banking products and services, profits, market capitalization, customer loyalty and reduce costs for the organization of its activities. The study considers the theoretical and methodological principles of evaluating the effectiveness of marketing communications of the bank. The characteristic of methods, models and indicators of estimation of efficiency of marketing communications of bank is given. It is that the assessment of marketing communications of the bank are theoretical approaches, methodological criteria, practical aspects, the main of which are: multiple approaches to marketing communications assessment, the lack of methods for comprehensive assessment of bank marketing communications, imperfect accounting of marketing communications costs in banks, etc. According to the evaluation results, it is determined that the main components of the effectiveness of the bank's marketing communications are: communication, economic, social. The dissertation describes the theoretical approaches to determining the impact of marketing communications on the efficiency of banks. Theoretical provisions characterizing the «efficiency of the bank» are systematized. The main factors influencing the efficiency of the bank's activity are determined. To ensure the effectiveness of banks, it is necessary to form and maintain customer loyalty, using marketing communications based on the concept of relationship marketing. uk_UA
dc.format Панченко О. В. Маркетингові комунікації у забезпеченні ефективності діяльності банків в Україні : дис. ... д-ра філософії : 072 / Панченко Ольга Вікторівна ; Ун-т банківської справи. – Львів, 2020. – 287 с.
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject банки uk_UA
dc.subject маркетинг uk_UA
dc.subject маркетингові комунікації uk_UA
dc.subject цифровий маркетинг uk_UA
dc.subject ефективність діяльності банку uk_UA
dc.subject цифрові маркетингові комунікації uk_UA
dc.subject ефективність маркетингових комунікацій uk_UA
dc.subject діджиталізація uk_UA
dc.subject banks uk_UA
dc.subject marketing uk_UA
dc.subject marketing communications uk_UA
dc.subject digital marketing uk_UA
dc.subject efficiency of bank activity uk_UA
dc.subject digital marketing communications uk_UA
dc.subject efficiency of marketing communications uk_UA
dc.subject digitalization uk_UA
dc.title Маркетингові комунікації у забезпеченні ефективності діяльності банків в Україні uk_UA
dc.title.alternative Marketing communications in ensuring the efficiency of banks in Ukraine uk_UA
local.contributor.location Навчально-науковий інститут банківських технологій та бізнесу uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account