eUBIR : Institutional Repository of the University of Banking

Browsing Монографії та розділи монографій by Title

Browsing Монографії та розділи монографій by Title

Sort by: Order: Results:

 • Джолос, Сергій Вадимович; Dzholos, Serhii (Видавництво Ю. Чабаненко, 2013)
  Монографія присвячена актуальній проблемі етатистських основ державності. Досліджено теоретико історичні засади етатистської парадигми державознавства. Окреслено основи взаємодії держави і суспільства. Обґрунтовано визначну ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Смовженко, Тамара Степанівна; Міщенко, Володимир Іванович; Науменкова, Світлана Валентинівна; Міщенко, Світлана Володимирівна; Д’яконова, І. І.; Макаренко, М. І.; Тривайло, Андрій Юрійович; Охрименко, І. Б.; Хмара, Марина Петрівна; Карчева, Ірина Яківна; Мордань, Є. Ю.; Гордєєва, Дар’я Валеріївна; Льон, Ігор Михайлович; Цистан, Ірина Василівна; Далгич, Карина В’ячеславівна; Осечко, Юлія Ігорівна; Чібісова, Вікторія Юріївна; Кулик, С. Ю.; Karcheva, Ganna; Smovzhenko, Tamara; Mishchenko, Volodymyr; Naumenkova, Svitlana; Mishchenko, Svitlana; Diakonova, I.; Makarenko, M.; Tryvailo, Andriy; Okhrimenko, I.; Khmara, Maryna; Karcheva, Iryna; Mordan, Ye.; Gordieieva, Daria; Lion, Ihor; Tsystan, Iryna; Dalhych, Karina; Osechko, Julia; Chibisova, Viktoriya; Kulyk, S. (ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2016)
  Висвітлено теоретико-методологічні засади забезпечення ефективного функціонування банківської системи в контексті підвищення конкурентоспроможності економіки, охарактеризовано головні фактори посилення дієвості грошово-кредитної ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna (ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2012)
  Досліджено засади ефективності та розвитку банківських систем. Визначено критерії ефективності та обґрунтовано концептуальні підходи щодо оцінки ефективності банківських систем. Проведено комплексне дослідження становлення ...
 • Гончаренко, Олена Олексіївна; Goncharenko, Olena; Лук'янець, Олена Вікторівна; Lukianets, Olena (2020-06-17)
  «Спліт»-реформа вітчизняного ринку небанківських фінансових послуг актуалізувала проблеми розвитку установ мікрокредитування, які представлені кредитними спілками, ломбардами та фінансовими компаніями. «Split»-reform ...
 • Колодий, Сергей Юрьевич; Колодій, Сергій Юрійович (2011)
  В монографії розглянуто механізми та інструменти інституціонального регулювання ,формування і використання фінансових ресурсів держави, вивчені проблеми забезпечення збалансування бюджету і державних цільових фондів у ...
 • Слав’юк, Ростислав Анатолійович; Slav`yuk, Rostyslav (УБС НБУ, 2016)
  Описано процеси формування капітал підприємств і банків. Описано механізми управління капіталом. The processes of capital formation of enterprises and banks are described. The mechanisms of capital management are described.
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia (Університет економіки та права «КРОК», 2014)
  Банківська галузь відноситься до найбільш консервативних галузей економіки. Але, останнім часом можемо спостерігати, що вона також змінюється. Швидкий розвиток ринку банківських послуг, посилення конкурентної боротьби, ...
 • Костирко, Руслан Олександрович; Kostyrko, Ruslan; Тертична, Наталя Вікторівна; Tertychna, Nataliia; Шевчук, Володимир Олександрович; Shevchuk, Volodymyr (Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2007)
  Монографія присвячена вирішенню актуальної проблеми комплексної оцінки вартості підприємства та використання її результатів у практиці складання фінансових прогнозів розвитку підприємства. Надано принципову характеристику ...
 • Костирко, Руслан Олександрович; Костырко, Руслан Александрович; Kostyrko, Ruslan; Тертична, Наталя Вікторівна; Тертычная, Наталия Викторовна; Tertychna, Nataliia; Шевчук, Володимир Олександрович; Шевчук, Владимир Александрович; Shevchuk, Volodymyr (Харків: Фактор, 2008)
  Монографія присвячена вирішенню актуальної проблеми комплексної оцінки вартості підприємства та використання її результатів у практиці складання фінансових прогнозів розвитку підприємства. Надано принципову характеристику ...
 • Андрієнко, Володимир Олександрович; Andriіenko, Volodymyr (2018-01-12)
  Систематизовано матеріали з основних методів, методик і засобів контролю параметрів якості функціональних покриттів у приладобудуванні. Розглянуто основні механізми та принципи дії пристроїв для фізико-аналітичного ...
 • Хмелярчук, Марія Ігорівна; Mkhmelyarchuk, Mariya (УБС НБУ, 2014)
  У монографії обґрунтовано концепцію фінансового стимулювання процесів соціально-економічного розвитку України на базі пріоритетності кредитного механізму. З позиції єдиного методологічного підходу - системного та інституційного ...
 • Гладунський, Василь Назарович; Gladunskyi, Vasil; Берегова, Галина Іванівна; Beregova, Galyna («Афіша», 2015)
  У монографії з погляду організації як великої соціально-економічної системи розглядаються методи впливу на керовану підсистему з боку керуючої. Описується інтелектуальна техніка менеджера як необхідна умова досягнення ...
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia (Видавець Чабаненко Ю.А., 2014)
  Передмовою виникнення тіньової банківської системи стала, починаючи з останньої чверті двадцятого та на початку двадцять першого століть, поступова інтеграція та стирання меж між діяльністю на кредитних ринках і ринках ...
 • Самородов, Борис Вадимович (УБС НБУ, 2012)
  У монографії представлено теоретичні і методологічні аспекти наукового напряму, який стосується впровадження в банківську справу методології управління фінансовим розвитком банку через оптимізацію фінансових показників ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Кузнєцова, Анжела Ярославівна; Пинзеник, Віктор Михайлович; Якимів, А. І.; Швець, Наталія Романівна; Міщенко, Володимир Іванович; Науменкова, Світлана Валентинівна; Міщенко, Світлана Володимирівна; Кротюк, В. Л.; Витвицька, Ольга Данилівна; Кравченко, Ірина Семенівна; Багратян, Грант Араратович; Стороженко, Оксана Олександрівна; Ігнатенко, Т. С.; Карчева, Ірина Яківна; Миненко, Л. М.; Хоружий, Сергій Гаврилович; Пухир, Світлана Тимофіївна; Огородник, Віра Володимирівна; Литвин, Олена Євгенівна; Огієнко, Валерій Іванович; Тривайло, Андрій Юрійович; Гребенюк, Н. В.; Гордєєва, Дар’я Валеріївна; Цесаренко, Світлана Іванівна; Цесаренко, В. Ю.; Цистан, Ірина Василівна; Тіщенко, Є. О.; Далгич, Карина В’ячеславівна; Алексанян, Армен Гамлетович; Чібісова, Вікторія Юріївна; Малініна, Анна Ігорівна; Затворницький, К. С.; Шльончак, Василь Васильович; Галицька, Ольга Вікторівна; Гутнік, Д. В.; Karcheva, Ganna; Kuznietsova, Anzhela; Pynzenyk, Viktor; Yakymiv, A.; Shvets, Nataliia; Mishchenko, Volodymyr; Naumenkova, Svitlana; Mishchenko, Svitlana; Krotiuk, V.; Vytvytska, Olga; Kravchenko, Irina; Bahratian, Hrant; Storozhenko, Oksana; Ihnatenko, T.; Karcheva, Iryna; Mynenko, L.; Khoruzhyi, Serhii; Pukhyr, Svitlana; Ohorodnyk, Vira; Lytvyn, Olena; Ogienko, Valerii; Tryvailo, Andriy; Hrebeniuk, N.; Gordieieva, Daria; Tsesarenko, Svitlana; Tsesarenko, V.; Tsystan, Iryna; Tishchenko; Dalhych, Karina; Aleksanyan, Armen; Chibisova, Viktoriya; Malinina, Anna; Zatvornytskyi, К.; Shlonchak, Vasyl; Halytska, Olha; Hutnik, D. (2019)
  Висвітлено механізми забезпечення ефективності та конкуренто спро можності банківської системи та економіки в рамках концепції сталого роз витку соціально- економічних систем, проведено оцінку впливу іннова цій ної ...
 • Азаренкова, Галина Михайлівна; Ізюмцева, Наталія Володимирівна; Лобігер, Наталія Сергіївна; Семенюк, Людмила Петрівна; Шамов, Сергій Олександрович (УБС НБУ, 2012)
  Монографія присвячена теоретичним і практичним проблемам забезпечення якості управлінських рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку. Основну увагу приділено процесам формування якості управлінських рішень та оцінці ...
 • Барановський, Олександр Іванович; Боярко, Ірина Миколаївна; Верней, Ольга Євгеніївна; Галич, Роман Владимирович; Гірна, Олександра Йосипівна; Дудинець, Лідія Анатоліївна; Злуніцина, Тетяна Валентинівна; Іващенко, Марина Вікторівна; Орєхова, Катерина Віталіївна; Панченко, Ольга Вікторівна; Пшик, Богдан Іванович; Торяник, Жанна Іванівна; Baranovskyi, Olexandr; Boiarko, Iryna; Vernei, Olha; Halych, Roman; Hirna, Oleksandra; Dudynets, Lidiia; Zlunitsyna, Tetiana; Ivashchenko, Maryna; Oriekhova, Kateryna; Panchenko, Olga; Pshyk, Bogdan; Torianyk, Zhanna (2019)
  У монографії здійснено теоретичне узагальнення і наведено нове розв’язання важливої наукової проблеми, що полягає в розробленні та обґрунтуванні теоретичних, методологічних і науково-прикладних засад державного регулювання ...
 • Васюренко, Олег Володимирович; Тридід, Олександр Миколайович; Качук, Володимир Вікторович; Азаренкова, Галина Михайлівна; Христофорова, Олена Миколаївна; Погореленко, Наталія Петрівна; Сословський, Володимир Георгійович; Дубницький, Валерій Юрійович; Сидоренко, Ольга Миколаївна; Омельченко, Ганна Володимирівна; Біломістний, Олексій Миколайович; Борисенко, Ірина Іванівна; Волохата, Вікторія Єльфридівна; Волохата, Катерина Олексіївна; Карасьова, Зінаїда Миколаївна; Маслова, Анастасія Юріївна; Москаленко, Олена Володимирівна; Піскунов, Роман Олександрович (УБС НБУ, 2010)
  Монографія присвячена теоретичному обгрунтуванню, розробленню методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення інструментарію оцінки банківської діяльності для забезпечення стабільності банківської ...
 • Бутенко, Анатолій; Butenko, Anatoliy; Войнаренко, Михайло; Voynarenko, Mykhaylo; Ляшенко, Вячеслав; Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan (2011)
  У монографії, сформованій на матеріалах учасників регіонального форуму «Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу Донецького регіону», розглянуто сучасні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bohdan; Зварич, Марта Степанівна; Zvarych, Marta; Кашуба, Ярослав Миколайович; Kashuba, Yaroslav; Слобода, Лариса Ярославівна; Sloboda, Larysa (2020-03-12)
  Обґрунтовано концептуальні підходи, теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму забезпечення фінансової безпеки домогосподарств в Україні. Проаналізовано підходи до визначення ...

Search DSpace


Browse

My Account