eUBIR : Institutional Repository of the University of Banking

Browsing Монографії та розділи монографій by Issue Date

Browsing Монографії та розділи монографій by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Рисін, Віталій Васильович; Rysin, Vitalii (УБС НБУ, 2012)
  Розглянуто актуальні питання реалізації банками ресурсної політики в умовах нестабільності фінансової системи. Визначено сутність, принципи, чинники ресурсної політики банку, окреслено проблеми трансформації банківських ...
 • Жихор, Олена Борисівна; Жихор, Елена Борисовна; Zhykhor, Olena; Куценко, Тетяна Миколаївна; Куценко, Татьяна Николаевна; Kutsenko, Tetiana (УБС НБУ, 2012)
  У монографії сформовано теоретико-методологічні основи дослідження інноваційного розвитку регіону. Зокрема, окреслено й удосконалено понятійно-термінологічний апарат , проаналізовано нормативно-правове підґрунтя формування ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna (ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2012)
  Досліджено засади ефективності та розвитку банківських систем. Визначено критерії ефективності та обґрунтовано концептуальні підходи щодо оцінки ефективності банківських систем. Проведено комплексне дослідження становлення ...
 • Дороніна, Майя Степанівна; Вечорко, Георгій Фомич; Корабльова, Надія Степанівна; Лисяк, Валентина Миколаївна; Лозицький, В'ячеслав Леонтійович; Світлична, Валентина Василівна; Топалова, Світлана Олександрівна; Тридід, Олександр Миколайович; Чистіліна, Тетяна Олександрівна; Юрченко, Любов Іванівна; Doronina, Maiia; Vechorko, Heorhii; Korablova, Nadiia; Lysiak, Valentyna; Lozytskyi, Viacheslav; Svitlychna, Valentyna; Topalova, Svitlana; Trydid, Oleksandr; Chystilina, Tetiana; Yurchenko, Liubov (УБС НБУ, 2013)
  Пропонована читачеві монографія присвячена визначенню теоретичних і практичних засад гуманоцентричної переорієнтації вітчизняної вищої економічної освіти як головної передумови підвищення якості професійної підготовки.
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (2013)
  У монографії розглядається педагогічна, культурно-просвітницька діяльність українських громадських організацій і педагогів, їхня роль у справі підготовки педагогічних видань, підручників і методичних посібників для економічної ...
 • Джолос, Сергій Вадимович; Dzholos, Serhii (Видавництво Ю. Чабаненко, 2013)
  Монографія присвячена актуальній проблемі етатистських основ державності. Досліджено теоретико історичні засади етатистської парадигми державознавства. Окреслено основи взаємодії держави і суспільства. Обґрунтовано визначну ...
 • Сословський, Володимир Георгійович; Москаленко, Олена Володимирівна; Сословська, Інна Володимирівна (УБС НБУ, 2013)
  Досліджено роль і функції банків у фінансовому забезпеченні інвестиційної діяльності; проаналізовано сучасний стан та особливості банківського кредитування інвестиційної діяльності підприємств та визначено науково-методичні ...
 • Хмелярчук, Марія Ігорівна; Mkhmelyarchuk, Mariya (УБС НБУ, 2014)
  У монографії обґрунтовано концепцію фінансового стимулювання процесів соціально-економічного розвитку України на базі пріоритетності кредитного механізму. З позиції єдиного методологічного підходу - системного та інституційного ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (УБС НБУ, 2014)
  У монографії на основі проведених досліджень розглядається економічна освіта дітей і дорослих на західноукраїнських землях, яка існувала в практиці за різних соціально-економічних умов ХІХ – першої половини ХХ століть. ...
 • Барановський, Олександр Іванович (УБС НБУ, 2014)
  У першому томі монографії розглянуто сутність і еволюцію філософського, соціологічного, релігійного, культурологічного і психологічного аспектів сприйняття безпеки. Всебічно досліджено природу безпеки як такої та її основні ...
 • Барановський, Олександр Іванович (УБС НБУ, 2014)
  У другому томі монографії розглянуто сутність безпеки в банківській сфері, на страховому і фондовому ринках. Усебічно досліджено природу безпеки комерційних банків, банківського сектору, центрального банку і банківської ...
 • Тимощук, Мирослава Романівна; Tymoshchuk, Myroslava (2014)
  В монографії надано результати дослідження фінансової безпеки за рівнем малих підприємств, відзначено вагомий вплив державної політики на рівень фінансової безпеки малого бізнесу. Обґрунтована необхідність удосконалення ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan (2014)
  Процеси інноваційного розвитку в регіонах України суттєво залежать від застосування дієвих важелів фінансово-кредитного стимулювання. Подано рекомендації щодо розвитку важелів фінансово-кредитного стимулювання інноваційної ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan (2014)
  Розглядаються актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону та підприємства, теоретичні та методологічні аспекти системотворення економічної безпеки та її сучасні концепції, особливості інституціонального та ...
 • Кузнецова, Світлана Анатоліївна; Kuznetsova, Svitlana; Вареник, В. М.; Varenyk, V.; Нескородаєва, І. І.; Neskorodaieva, I.; Лазнєва, О. С.; Laznieva, O.; Кохан, М. О.; Kokhan, M.; Дубинецька, П. П.; Dubynetska, P.; Вакулич, М. М.; Vakulych, M.; Кузнецов, А. А.; Kuznetsov, A. (Центр учбової літератури, 2014)
  В монографії обґрунтовано фундаментальні засади розвитку державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки: окреслено напрями розвитку нової теорії грошей, застосування синергізму в інформаційній перспективі ...
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia (Університет економіки та права «КРОК», 2014)
  Банківська галузь відноситься до найбільш консервативних галузей економіки. Але, останнім часом можемо спостерігати, що вона також змінюється. Швидкий розвиток ринку банківських послуг, посилення конкурентної боротьби, ...
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia (Видавець Чабаненко Ю.А., 2014)
  Передмовою виникнення тіньової банківської системи стала, починаючи з останньої чверті двадцятого та на початку двадцять першого століть, поступова інтеграція та стирання меж між діяльністю на кредитних ринках і ринках ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan; Сторонянська, Ірина Зеновіївна; Storonyanska, Iryna; Другов, Олексій Олександрович; Druhov, Olexii; Возняк, Галина Василівна; Voznyak, Galyna; Кульчицький, Іван Іванович; Kulchytskiy, Ivan (2014)
  Інформаційно-аналітичне видання опубліковане в рамках проекту «Громадський моніторинг місцевих бюджетів Львівської області», який реалізовується за фінансової підтримки міжнародного фонду «Відродження», в рамках програми ...
 • Вознюк, Микола Андрійович; Voznyuk, Mykola (ПП ≪Арал≫, 2015)
  У монографії вперше системно досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти змісту регіональної інвестиційної політики енергозбереження в Україні та запропоновано напрями і механізми її активізації. Досліджуються ...
 • Анісімов, Вячеслав Валентинович; Anisimov, Vyacheslav; Біляченко, Олена Леонідівна; Biliachenko, Olena; Богуславська, Світлана Іванівна; Boguslawska, Svitlana; Гедз, Михайло Йосипович; Gedz, Mykhailo; Гмиря, Вікторія Петрівна; Gmyriia, Victoria; Гунько, Вікторія Іванівна; Hunko, Victoria; Дмитренко, Марія Йосипівна; Dmytrenko, Maria; Коломицева, Олена Віталіївна; Kolomytseva, Olena; Кочума, Інна Юріївна; Kochuma, Inna; Красномовець, Вікторія Анатоліївна; Krasnomovets, Viktoriia; Криниця, Сергій Олександрович; Krinitsa, Sergey; Кукса, Валентина Михайлівна; Kuksa, Valentyna; Обрусна, Світлана Юріївна; Obrusna, Svitlana; Пасєка, Анна Сергіївна; Pasieka, Anna; Петкова, Леся Омелянівна; Petkova, Lesia; Пустовійт, Роберт Фрідріхович; Pustoviyt, Robert; Третяк, Наталя Миколаївна; Tretyak, Natalya; Хуторна, Мирослава Емілівна; Khutorna, Myroslava; Чепелюк, Ганна Миколаївна; Chepeliuk, Hanna; Шинкаренко, Ольга Миколаївна; Shynkarenko, Olga (УБС НБУ, 2015)
  У монографії досліджено актуальні проблеми розвитку регіону на основі підвищення соціально-економічної ефективності. Здійснено науково-практичне обґрунтування ключових чинників забезпечення конкурентоспроможності регіону ...

Search DSpace


Browse

My Account