eUBIR : Institutional Repository of the University of Banking

Browsing Монографії та розділи монографій by Author "Fitel, Oksana"

Browsing Монографії та розділи монографій by Author "Fitel, Oksana"

Sort by: Order: Results:

  • Кузнєцова, Анжела Ярославівна; Kuznietsova, Anzhela; Семів, Любов Казимирівна; Semiv, Liubov; Скринник, Зоя Едуардівна; Skrynnyk, Zoja; Калинець, Катерина Сергіївна; Kalynets, Katerina; Якимів, Андрій Ігорович; Yakymiv, Andrii; Гузар, Уляна Євгенівна; Huzar, Uliana; Козьмук, Наталя Ігорівна; Kozmuk, Nataliia; Смовженко, Сергій Миколайович; Smovzhenko, Serhii; Вознюк-Богів, Ірина Миколаївна; Voznyuk-Bohiv, Iryna; Богів, Роман Євгенович; Bohiv, Roman; Демкович, Тетяна Михайлівна; Demkovych, Tetiana; Халабова, Олена Олександрівна; Khalabova, Olena; Дзеньдзюра, Надія Іванівна; Dzen’dzyura, Nadiia; Кадикало, Оксана Ігорівна; Kadykalo, Oksana; Возняк, Галина Василівна; Wozniak, Halyna; Жеребило, Ірина Владиславівна; Zherebylo, Iryna; Комаринська, Зоряна Михайлівна; Komarynska, Zorjana; Олійник, Наталя Юріївна; Oliynyk, Natalia; Бойчак, Іван Богданович; Boychak, Ivan; Клос, Володимир Романович; Klos, Volodymyr; Рак, Наталя Євгенівна; Rak, Natalia; Фітель, Оксана Іванівна; Fitel, Oksana; Шегинська, Наталя Зенонівна; Shehynska, Natalia; Шегинський, Ігор Михайлович; Shehynskyi, Igor; Стеблій, Галина Ярославівна; Stebliy, Halyna; Огородник, Віра Володимирівна; Ohorodnyk, Vira; Мельник, Оксана Володимирівна; Melnyk, Oksana; Возна, Любов Богданівна; Vozna Liubov; Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadiia; Гриців, Віталія Богданівна; Hrytsiv, Vitaliia (2019)
    Простежено розвиток наукової парадигми соціальної відповідальності суспільних інститутів у розвитку суспільства ХХІ століття. Розкрито еволюцію розвитку соціальної відповідальності в Україні та світі. Охарактеризовано ...

Search DSpace


Browse

My Account