Монографії та розділи монографій: Recent submissions

 • Засядько, Аліна Анатоліївна; Zasyadko, Alina (2020-02-02)
  В роботі наведені різні способи спрощення задачі нелінійного програмування. The paper presents various ways to simplify the problem of nonlinear programming (PNP).
 • Гончаренко, Олена Олексіївна; Goncharenko, Olena; Лук'янець, Олена Вікторівна; Lukianets, Olena (2020-06-17)
  «Спліт»-реформа вітчизняного ринку небанківських фінансових послуг актуалізувала проблеми розвитку установ мікрокредитування, які представлені кредитними спілками, ломбардами та фінансовими компаніями. «Split»-reform ...
 • Vovk, Viktoriia; Вовк, Вікторія; Zhezherun, Yuliia; Жежерун, Юлія (2020-09-23)
  The findings provided in the monograph address the development aspects of the risk-based approach to combating money laundering. The analysis includes international standards applied to regulate and develop the risk-oriented ...
 • Барановський, Олександр Іванович; Боярко, Ірина Миколаївна; Верней, Ольга Євгеніївна; Галич, Роман Владимирович; Гірна, Олександра Йосипівна; Дудинець, Лідія Анатоліївна; Злуніцина, Тетяна Валентинівна; Іващенко, Марина Вікторівна; Орєхова, Катерина Віталіївна; Панченко, Ольга Вікторівна; Пшик, Богдан Іванович; Торяник, Жанна Іванівна; Baranovskyi, Olexandr; Boiarko, Iryna; Vernei, Olha; Halych, Roman; Hirna, Oleksandra; Dudynets, Lidiia; Zlunitsyna, Tetiana; Ivashchenko, Maryna; Oriekhova, Kateryna; Panchenko, Olga; Pshyk, Bogdan; Torianyk, Zhanna (2019)
  У монографії здійснено теоретичне узагальнення і наведено нове розв’язання важливої наукової проблеми, що полягає в розробленні та обґрунтуванні теоретичних, методологічних і науково-прикладних засад державного регулювання ...
 • Рудницький, Василь Степанович; Любенко, Андрій Миколайович; Кундря-Висоцька, Оксана Петрівна; Вознюк, Микола Андрійович; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Сарахман, Оксана Миколаївна; Демко, Ірина Іванівна; Вагнер, Ірина Михайлівна; Калайтан, Тетяна Вікторівна; Дубіль, О.; Rudnytskyi, Vasyl; Lyubenko, Andrii; Kundrya-Vysotska, Oksana; Voznyuk, Mykola; Shurpenkova, Ruslana; Sarakhman, Oksana; Demko, Iryna; Wagner, Iryna; Kalaitan, Tetiana; Dubil, O. (2021)
  Обґрунтовано логістичні параметри оптимальної моделі організації обліку формування фінансових результатів. Досліджено вплив облікової політики на доходи, витрати і фінансові результати підприємства. Запропоновано оптимальний ...
 • Слобода, Лариса Ярославівна; Sloboda, Larysa; Сенькович, Юрій Андрійович; Senkovich, Yurii (2018-05-15)
  Розглянуто сучасні підходи до визначення сутності та видів криптовалюти при здійсненні фінансових платежів. Розкрито особливості інноваційної технології блокчейну на основі теорії розподіленого реєстру і наведено ...
 • Сідельник, Олена Петрівна; Sidelnyk, Olena; Грудзевич, Уляна Ярославівна; Grudzevuch, Uljana; Руденко, Зоряна; Rudenko, Zoryana (ПП «Астрая», 2020-08-01)
  У колективній монографії викладено особливості розвитку регіонів та галузей національної економіки України. Здійснено оцінку сучасного стану розвитку національної економіки України. Визначено концептуальні засади інтеграції ...
 • Жежерун, Юлія Володимирівна; Zhezherun, Yuliia; Бартош, Ольга Михайлівна; Bartosh, Olga (Bank lending to small businesses in the agricultural sector of Ukraine's economy, 2020-04-25)
  Розвиток банківського кредитування тісно пов'язаний із розвитком малого бізнесу. Важливою складовою ринкової економіки є існування та взаємодія багатьох великих, середніх та малих підприємств, оптимальне їх співвідношення. ...
 • Андросенко, Олена Олексіївна; Androsenko, Olena (2019-11-15)
  Досліджено етапи впровадження інформаційних технологій у практику бухгалтерського обліку та моделювання облікових систем. З’ясовано, що впровадження інформаційних технологій передбачає побудову ефективної системи організації ...
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia; Колодій, Сергій Юрійович; Kolodiі, Serhii; Ребрик, Михайло Андрійович; Rebryk, Mykhailo; Белялов, Талят Енверович; Belyalov, Talyat; Гаряга, Леся Олегівна; Hariaha, Lesia; Діденко, Сергій Васильович; Didenko, Serhii; Дика, Анастасія Владиславівна; Dyka, Anastasia; Жежерун, Юлія Володимирівна; Колодій, Світлана Кузьмівна; Kolodiy, Svitlana; Косовський, Ігор Олександрович; Kosovskyi, Ihor; Криворучко, Владислав Олександрович; Krivorychko, Vladislav; Криниця, Сергій Олександрович; Krynytsia, Serhii; Кузнєцова, Анжела Ярославівна; Kuznietsova, Anzhela; Панченко, Ольга Вікторівна; Panchenko, Olga; Ребрик, Юлія Сергіївна; Rebryk, Yuliia; Рогова, Наталія Василівна; Rogova, Nataliia; Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola; Сословський, Володимир Георгійович; Soslovskyi, Volodymyr; Чмерук, Галина Григорівна; Chmeruk, Halyna; Шинкаренко, Ольга Миколаївна; Shinkarenko, Olga; Якимів, Андрій Ігорович; Yakymiv, Andrii; Zhezherun, Yuliia (2019-11-01)
  У монографії подано дослідження питань цифрової економіки в умовах мегатрендів, до яких відносять розвиток постіндустріального суспільства і глобалізацію. Зроблено спробу розкрити, поряд із теоретичними засадами та ...
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia (Видавець Чабаненко Ю.А., 2014)
  Передмовою виникнення тіньової банківської системи стала, починаючи з останньої чверті двадцятого та на початку двадцять першого століть, поступова інтеграція та стирання меж між діяльністю на кредитних ринках і ринках ...
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia (Університет економіки та права «КРОК», 2014)
  Банківська галузь відноситься до найбільш консервативних галузей економіки. Але, останнім часом можемо спостерігати, що вона також змінюється. Швидкий розвиток ринку банківських послуг, посилення конкурентної боротьби, ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan; Пушак, Ярослав Ярославович; Pushak, Jaroslav; Піцура, Ярослав Степанович; Pitsur, Jaroslav (2017)
  Розглянуто основні напрями забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів у контексті фінансового забезпечення. Подано авторські рекомендації щодо підвищення рівня економічної безпеки вищих навчальних закладів ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan; Качмар, Світлана Ігорівна; Kachmar, Svitlana (2016)
  Монографія містить теоретичне обґрунтування системи інвестиційного банкінгу та особливостей взаємодії між її елементами, системи показників для оцінювання діяльності у цій сфері та рівня її інформаційного забезпечення, ...
 • Джолос, Сергій Вадимович; Dzholos, Serhii (Видавництво Ю. Чабаненко, 2013)
  Монографія присвячена актуальній проблемі етатистських основ державності. Досліджено теоретико історичні засади етатистської парадигми державознавства. Окреслено основи взаємодії держави і суспільства. Обґрунтовано визначну ...
 • Бутенко, Анатолій; Butenko, Anatoliy; Войнаренко, Михайло; Voynarenko, Mykhaylo; Ляшенко, Вячеслав; Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan (2011)
  У монографії, сформованій на матеріалах учасників регіонального форуму «Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу Донецького регіону», розглянуто сучасні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan (2014)
  Процеси інноваційного розвитку в регіонах України суттєво залежать від застосування дієвих важелів фінансово-кредитного стимулювання. Подано рекомендації щодо розвитку важелів фінансово-кредитного стимулювання інноваційної ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan (2014)
  Розглядаються актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону та підприємства, теоретичні та методологічні аспекти системотворення економічної безпеки та її сучасні концепції, особливості інституціонального та ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan; Сторонянська, Ірина Зеновіївна; Storonyanska, Iryna; Другов, Олексій Олександрович; Druhov, Olexiy; Возняк, Галина Василівна; Voznyak, Galyna; Кульчицький, Іван Іванович; Kulchytskiy, Ivan (2014)
  Інформаційно-аналітичне видання опубліковане в рамках проекту «Громадський моніторинг місцевих бюджетів Львівської області», який реалізовується за фінансової підтримки міжнародного фонду «Відродження», в рамках програми ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Кузнєцова, Анжела Ярославівна; Пинзеник, Віктор Михайлович; Якимів, А. І.; Швець, Наталія Романівна; Міщенко, Володимир Іванович; Науменкова, Світлана Валентинівна; Міщенко, Світлана Володимирівна; Кротюк, В. Л.; Витвицька, Ольга Данилівна; Кравченко, Ірина Семенівна; Багратян, Грант Араратович; Стороженко, Оксана Олександрівна; Ігнатенко, Т. С.; Карчева, Ірина Яківна; Миненко, Л. М.; Хоружий, Сергій Гаврилович; Пухир, Світлана Тимофіївна; Огородник, Віра Володимирівна; Литвин, Олена Євгенівна; Огієнко, Валерій Іванович; Тривайло, Андрій Юрійович; Гребенюк, Н. В.; Гордєєва, Дар’я Валеріївна; Цесаренко, Світлана Іванівна; Цесаренко, В. Ю.; Цистан, Ірина Василівна; Тіщенко, Є. О.; Далгич, Карина В’ячеславівна; Алексанян, Армен Гамлетович; Чібісова, Вікторія Юріївна; Малініна, Анна Ігорівна; Затворницький, К. С.; Шльончак, Василь Васильович; Галицька, Ольга Вікторівна; Гутнік, Д. В.; Karcheva, Ganna; Kuznietsova, Anzhela; Pynzenyk, Viktor; Yakymiv, A.; Shvets, Nataliia; Mishchenko, Volodymyr; Naumenkova, Svitlana; Mishchenko, Svitlana; Krotiuk, V.; Vytvytska, Olga; Kravchenko, Irina; Bahratian, Hrant; Storozhenko, Oksana; Ihnatenko, T.; Karcheva, Iryna; Mynenko, L.; Khoruzhyi, Serhii; Pukhyr, Svitlana; Ohorodnyk, Vira; Lytvyn, Olena; Ogienko, Valerii; Tryvailo, Andriy; Hrebeniuk, N.; Gordieieva, Daria; Tsesarenko, Svitlana; Tsesarenko, V.; Tsystan, Iryna; Tishchenko; Dalhych, Karina; Aleksanyan, Armen; Chibisova, Viktoriya; Malinina, Anna; Zatvornytskyi, К.; Shlonchak, Vasyl; Halytska, Olha; Hutnik, D. (2019)
  Висвітлено механізми забезпечення ефективності та конкуренто спро можності банківської системи та економіки в рамках концепції сталого роз витку соціально- економічних систем, проведено оцінку впливу іннова цій ної ...

Search DSpace


Browse

My Account