Монографії та розділи монографій

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Zhezherun, Yuliia; Жежерун, Юлія Володимирівна; Vovk, Viktoriia; Вовк, Вікторія Яківна; Hurman, Olena; Гурман, Олена Миколаївна (Інтерсервіс, 2021-07-02)
  The section of the monograph examines the tourism industry that has suffered the most from the pandemic. Due to quarantine restrictions in most countries of the world, which led to a decrease in the number of foreign and ...
 • Рудевська, Вікторія Ігорівна; Rudevska, Viktoriia (2021)
  У монографії висвітлюється широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного, прогностичного і прикладного характеру, що дає змогу усвідомити комплекс проблем, пов’язаних із формуванням та функціонуванням ...
 • Гаряга, Леся Олегівна; Gariaga, Lesia (2021-07-18)
  У розділі монографії досліджено сучасний розвиток фінансового ринку, який супроводжується якісною та кількісною трансформацією усіх аспектів його функціонування. Необхідність ґрунтовного дослідження трансформації фінансового ...
 • Гірченко, Тетяна Дмитрівна; Семенюк, Іван; Черіковська, Наталія; Girchenko, Tetiana; Semeniuk, Ivan; Cherikovska, Nataliia (2020)
  У роботі уточнено сутність поняття цифрової економіки та її складників, що змінювалися в процесі еволюції класичної економіки. Проаналізовано рівні формування інформаційного суспільства впродовж розвитку цифрової економіки. ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Вознюк, Микола Андрійович; Pshyk, Bogdan; Voznyuk, Mykola; Дудинець, Лідія Анатоліївна; Dudynetsʹ, Lidiya; Дурицька, Галина Володимирівна; Durytska, Halyna; Карпінець, Віктор Йосифович; Karpinets, Viktor; Качмар, Світлана Ігорівна; Kachmar, Svitlana; Мамедов, Сергій Генадійович; Mamedov, Serhiy; Садовяк, Михайло Степанович; Sadovyak, Mykhaylo; Танчак, Ярина Андріївна; Tanchak, Yaryna; Тяжкороб, Ірина Володимирівна; Tyazhkorob, Iryna (2017-04-22)
  Навчальний посібник розкриває теоретичні, методичні та організаційно-практичні питання здійснення фінансовими посередниками операцій та послуг у сфері інвестиційного банкінгу. Видання розраховане на студентів економічних ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan; Зварич, Марта Степанівна; Zvarych, Marta; Кашуба, Ярослав Миколайович; Kashuba, Yaroslav; Слобода, Лариса Ярославівна; Sloboda, Larysa (2020-03-12)
  Обґрунтовано концептуальні підходи, теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму забезпечення фінансової безпеки домогосподарств в Україні. Проаналізовано підходи до визначення ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola; Криворучко, Владислав Олександрович; Krivorychko, Vladislav (2019-11-01)
  У розділі монографії досліджено багатогранність та багатоаспектність визначення категорії «інформаційне суспільство» і «цифрове суспільство» та надано авторське трактування наведеного поняття. Визначено ознаки та основні ...
 • Колодій, Сергій Юрійович; Kolodiі, Serhii; Колодій, Світлана Кузьмівна; Kolodiі, Svitlana (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено основні риси соціально-економічного профілю національного постіндустріального суспільства внаслідок перетворень. Розглянуто процес формування національної моделі соціально-економічної ...
 • Колодій, Сергій Юрійович; Kolodiі, Serhii (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено питання створення нового глобалізованого економічного та фінансового простору в процесі становлення сучасного глобального інформаційного постіндустріального суспільства, яке відбувається ...
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено вплив основних положень цифрової економіки на формування методології державного управління, проаналізовано новітні наукові підходи до цифровізації державного управління, розкрито зміст ...
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia (2019-11-01)
  Розділ монографії присвячено дослідженню теоретичних аспектів постіндустріального суспільства і цифрової економіки. Досліджено та узагальнено характерні особливості концептуальних підходів до побудови цифрової економіки. ...
 • Криниця, Сергій Олександрович; Krynytsia, Serhii (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено стратегії та концепції розвитку цифрової економіки в Україні , які визначають, що цифрові технології спроможні значно стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як ...
 • Криниця, Сергій Олександрович; Krynytsia, Serhii (2019-11-01)
  Проникнення цифрових технологій, автоматизації та ІТ на всі рівні життя і сфери економіки розпочалась ще в минулому столітті та триває й досі. Загалом, цей процес має об’єктивний характер. Однак цьому процесові, як і ...
 • Жежерун, Юлія Володимирівна; Zhezherun, Yuliia (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено багатофункціональну систему, якою є реальний сектор економіки. Реальний сектор економіки є базисом національних економік багатьох промислово розвинених країн, ключовою ланкою ...
 • Жежерун, Юлія Володимирівна; Zhezherun, Yuliia (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено питання цифровізації економіки. Індустрія 4.0 через цифровізацію виробництва сприяє модернізації реального сектору економіки, дозволяє оптимізувати фінансові й адміністративні ...
 • Рогова, Наталія Василівна; Rogova, Nataliia; Шинкаренко Ольга Миколаївна; Shynkarenko Olga (2019-11-01)
  У розділі монографії подано дослідження, яке підтверджує, що розвиток цифрової економіки, трансформація фінансових ринків і сфер діяльності суб’єктів господарювання вимагають розроблення нормативного регулювання і ...
 • Діденко, Сергій Васильович; Didenko, Serhii (2019-11-01)
  В розділі монографії подано дослідження діяльності фінансових посередників , які в умовах сучасних тенденцій економічних, політичних і соціальних перетворень характеризуються постійними і непередбачуваними змінами, ...
 • Гаряга, Леся Олегівна; Gariaga, Lesia (2019-11-01)
  Розділ монографії розкриває розвиток фінансового посередництва в Україні, який відбувається під впливом низки факторів економічного і неекономічного характеру, що визначають його структуру та обсяги діяльності. Від ефективної ...
 • Галайко, Назар Романович; Halaiko, Nazar; Лучко, Галина Йосипівна; Luchko, Galina (2019-05-03)
  Тенденції інтеграції національних, регіональних та міжнародних ринків, глобалізація інформаційно-комунікаційних систем та розробка стандартів міжнародного права перетворили світовий фінансовий ринок на унікальну систему, ...
 • Андрієнко, Володимир Олександрович; Andriіenko, Volodymyr (2018-01-12)
  Систематизовано матеріали з основних методів, методик і засобів контролю параметрів якості функціональних покриттів у приладобудуванні. Розглянуто основні механізми та принципи дії пристроїв для фізико-аналітичного ...

View more