eUBIR : Institutional Repository of the University of Banking

Browsing Підручники та навчальні посібники by Title

Browsing Підручники та навчальні посібники by Title

Sort by: Order: Results:

 • Гордєєв, Олександр Олександрович; Харченко, В.; Скляр, В.; Перепеліцин, В.; Куланов, В.; Полуяненко, М.; Одарущенко, О.; Ясько, О.; Бабешко, Є.; Куланов, В; Леонтієв, К.; Чуйков, Я.; Ілляшенко, О.; Дужий, В.; Русін, О.; Коваленко, Є.; Узун, Д.; Тецькій, А.; Стрєлкіна, А.; Євсєєва, О.; Коліснюк, М.; Пікачова, І.; Яремчук, С.; Іванченко, О.; Потій, О.; Gordieiev, Alexander; Kharchenko, V.; Sklyar, V.; Perepelitsyn, A.; Kulanov, V.; Poluyanenko, M.; Odarushchenko, O.; Yasko, O.; Babeshko, E.; Kulanov, V.; Leontiev, K.; Zelinko, I.; Chujkov, Ya.; Illiashenko, O.; Duzhyi, V.; Rusin, O.; Kovalenko, E.; Uzun, D.; Tetskyi, A.; Strielkina, A.; Yevsieieva, O.; Kolisnyk, M.; Piskacheva, I.; Yaremchuk, S.; Ivanchenko, O.; Potii, O. (2017)
  The third volume of the three volume book called “Secure and resilient computing for industry and human domains” contains materials of the lecture parts of the study modules for MSc and PhD level of education as well as ...
 • Чістякова, Олена Сергіївна; Chistyakova, Olena (2015)
  The textbook “Wirtschaftsdeutsch” is intended for teaching second and third year students of economic specialties German for specific purposes. It promotes the implementation of one of the objectives of foreign language ...
 • Слав’юк, Ростислав Анатолійович; Sławjuk, Rostysław (Akademia technołogji i biznesu, 2012)
  Наводяться стандарти найбільш значних фінансових коефіцієнтів в розвинутих країнах. В рамках здійснення фінансового аналізу порівнюються варіанти інвестиційних проектів. Are the standards the most important financial ...
 • Азаренкова, Галина Михайлівна; Азаренкова, Галина Михайловна; Azarenkova, Halyna ("Новий Світ-2000", 2010)
  У навчальному посібнику розглядаються питання ідентифікації, оцінки та мінімізації економічних ризиків. Велика увага приділяється висвітленню засобів управління ризиками та їх урахуванню під час прийняття управлінських ...
 • Черняк, Лариса Іванівна; Лисенко, Оксана Анатоліївна; Підкопай, Тетяна Василівна; Сердюкова, Ольга Іванівна; Чернявська, Інна Сергіївна; Строєва, Вікторія Леонідівна; Фостик, Мар'яна Вікторівна; Погореленко, Наталія Петрівна; Мірошник, Лариса Василівна; Семко, Надія Михайлівна; Любарцева, Н. Б. (УБС НБУ, 2013)
  Словник містить близько 7000 понять і термінів, що формують цілісну систему знань щодо банківської діяльності. До словника ввійшли як традиційні, усталені терміни, які не втратили своєї актуальності в банківській ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan; Олейнюк, Роман Євстахович; Oleynyuk, Roman (2018)
  Навчальне видання розкриває теоретичні та організаційно-практичні питання державного пенсійного забезпечення у парафіяльних громадах УГКЦ. Висвітлено особливості визначення страхового стажу, нарахування і виплати пенсій ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan; Олейнюк, Роман Євстахович; Кундря-Висоцька, Оксана Петрівна; Kundria-Vysotska, Oksana (2018)
  Навчальний посібник розкриває теоретичні та організаційно-практичні питання фінансової діяльності парафіяльної громади УГКЦ та управління нею. Розглянуто головні аспекти управління фінансами парафіяльної громади, особливості ...
 • Берегова, Галина Іванівна; Beregova, Galyna; Гладунський, Василь Назарович; Gladunskyi, Vasyl (2013)
  Розроблено інтегрований курс з диференціального числення функцій однієї та двох змінних. Розкривається зміст поняття функції від однієї і декількох змінних, паралельно розглядаються границя, неперервність, диференціальне ...
 • Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadia; Гриців, Віталія Богданівна; Hrytsiv, Vitalia (2021-05-14)
  Довідник складається з 24 уроків, у яких в доступній формі розглянута базова граматика англійської мови. Після короткого пояснення з прикладами подано вправи для закріплення. Особливу увагу приділено дієслову. Довідник ...
 • Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadia; Гриців, Віталія Богданівна; Hrytsiv, Vitalia (2021-02-02)
  Довідник складається з 24 уроків, у яких в доступній формі розглянута базова граматика англійської мови. Після короткого пояснення з прикладами подано вправи для закріплення. Особливу увагу приділено дієслову. Довідник ...
 • Азаренкова, Галина Михайлівна; Борисенко, Ірина Іванівна; Головко, Олена Григорівна (Новий Світ-2000, 2011)
  За змістом посібник відповідає програмі нормативної навчальної дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів, які навчаються за напрямом "Економіка і підприємництво". Навчальний посібник ...
 • Чистіліна, Тетяна Олександрівна (Видавництво "Центр учбової літератури", 2013)
  Посібник написаний для допомоги студентам нефілософських спеціальностей у вивченні дисципліни "Етика та естетика", яка викладається як вибіркова. Матеріал подається з позицій сучасних концепцій етики та естетики у відповідності ...
 • Тридід, Олександр Миколайович; Вядрова, Інна Миколаївна; Федосік, Ірина Михайлівна; Сердюк, Любовь Василівна (Новий Світ-2000, 2013)
  Збірник ділових і рольових ігор за структурою і змістом відповідає програмі навчальної практики з дисциплін "Банківські операції" і "Фінансовий облік у банках", містить практичний матеріал для запровадження ігрових ситуацій ...
 • Гордєєв, Олександр Олександрович; Гордєєва, Дар’я Валеріївна; Колдовський, М.В.; Gordieiev, Olexandr; Gordieieva, Daria; Koldovskyi, M.V. (2011)
  Метою навчального посібника є забезпечення структурованими навчально-методичними матеріалами студентів для самостійного вивчення дисципліни “Комп’ютерні мережі”. Видання містить навчально-методичні матеріали, методичні ...
 • Колодій, Сергій Юрійович; Kolodii, Serhii; Гаряга, Леся Олегівна; Hariaha, Lesya; Кочума, Інна Юріївна; Kochuma, Inna (2019)
  Запропоновано концептуальні підходи до забезпечення збалансованості фінансових ресурсів держави. Досліджено сутність і класифікацію збалансованості фінансових ресурсів держави. Збалансованість фінансових ресурсів держави ...
 • Живко, Зінаїда Богданівна; Zivko, Zinaida; Сватюк, Оксана Робертівна; Svatiuk, Oksana; Копитко, Марта; Kopitko, Marta (2018)
  Навчальний посібник «Корпоративне управління в системі економічної безпеки» розкриває зміст та особливості управління акціонерними товариствами в Україні для підвищення ефективності функціонування корпорацій і соціально- ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (ВД «Професіонал», 2006)
  У словнику-довіднику подається 1250 понять і категорій, вживаних у вітчизняній та іноземній літературі зі соціальної та культурної антропології, етнографії, естетики, мистецтвознавства, філософії, соціології, психології. ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (УБС НБУ, 2008)
  У словнику-довіднику подається понад 1 800 понять і категорій, уживаних у вітчизняній та іноземній літературі зі соціальної та культурної антропології, етнографії, естетики, етики, мистецтвознавства, філософії, соціології, ...
 • Коваленко, В. В.; Тридід, С. О.; Торяник, Ж. І. (Новий Світ-2000, 2011)
  За змістом навчальний посібник відповідає програмі курсу "Маркетинг" для студентів економічних спеціальностей. У посібнику розкривається зміст таких тем: сутність маркетингу та його сучасна концепція; класифікація маркетингу; ...
 • Берегова, Галина Іванівна; Beregova, Galyna; Гладунський, Василь Назарович; Gladunskyi, Vasyl (УБС НБУ, 2014)
  У другій частині навчального посібника викладено останні чотири розділи з вищої математики («Інтегральне числення функцій однієї і кількох змінних», «Диференціальні та різницеві рівняння», «Ряди та їх застосування» та ...

Search DSpace


Browse

My Account