Підручники та навчальні посібники: Recent submissions

 • Tkachenko, Iryna; Ткаченко, Ірина Валеріївна; Leshchenko, Hanna; Лещенко, Ганна Веніамінівна; Matkovska, Iryna; Матковська, Ірина В'ячеславівна (УБС НБУ, 2012)
  The manual consists of five sections: "History of banking. Types of Banks "," The Banking system of Ukraine "," The Banking system of the United Kingdom "," The Banking system of the USA "," Banking services ". Посібник ...
 • Гончаренко, Олена Олексіївна; Goncharenko, Olena; Давидюк, Тетяна Вікторівна; Davidyuk, Tetyana; Саюн, Алла Олександрівна; Sayun, Alla; Рогова, Наталія Василівна; Rogova, Nataliia (УБС НБУ, 2014)
  У навчальному посібнику висвітлено теоретичні і практичні аспекти управлінського обліку згідно з типовою програмою цієї дисципліни. Наведено практичні приклади та ситуації, аналіз яких допомагає управлінському персоналу ...
 • Маренич, Анатолій Іванович; Marenych, Anatolii (ЧІБС, 2008)
  Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Менеджмент» спрямований на формування у студентів здатності до поглибленого самостійного опанування навчального матеріалу, засвоєння теоретичних знань для набуття ...
 • Діденко, Сергій Васильович; Didenko, Serhii; Дмитров, Сергій Олегович; Dmytrov, Serhii; Медвідь, Тетяна Анатоліївна; Medvid, Tetiana (Видавець Чабаненко Ю. А., 2014)
  Посібник містить типову навчальну програму курсу "Фінансовий моніторинг у банку", комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу, завдання для блочно-модульного контролю знань: критерії оцінки знань ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (2007)
  Навчальний посібник призначений допомогти студентам та аспірантам у їхній самостійній роботі над проблемами теорії, історії становлення і розвитку вищої школи й освіти в Україні, підвищення рівня їхньої педагогічної ...
 • Вовчак, Ольга Дмитрівна; Vovchak, Olha; Рудевська, Вікторія Ігорівна; Rudevska, Viktoriia; Єпіфанова, Анастасія Леонідівна; Yepifanova, Anastasiia (ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2017)
  Посібник призначений для самостійної роботи студентів над тематикою навчальної дисципліни. Він містить теоретичний виклад тем дисципліни, питання для самоконтролю, тести в розрізі всіх тем, термінологічний словник ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (ЛІБС УБС НБУ, 2009)
  У педагогічному словнику подаються поняття та категорії, вживані у вітчизняній та іноземній літературі з педагогіки, психології, філософії, етнографії, етики, естетики, соціології, соціальної та культурної антропології. ...
 • Звірковська, Вікторія Анатоліївна; Zvirkovska, Victoria; Овчаренко, Анжеліка Олександрівна; Ovcharenko, Anzhelika (2017)
  Навчальний посібник охоплює політологічну проблематику та містить аналіз основних понять (категорій) і найбільш суттєвих складових політичної науки, що відповідають змісту навчального курсу "Політологія".
 • Зуєнко, Микола Іванович; Zuyenko, Mykola; Лєдок, Володимир Петрович; Liedok, Volodymyr (ЧІБС УБС НБУ, 2012)
  У навчальному посібнику висвітлюються основні положення і принципи спортивного туризму, його структура і завдання. Розглянуто умови проведення змагань зі спортивного туризму, спортивного орієнтування та правила проведення ...
 • Берегова, Галина Іванівна; Beregova, Galyna; Гладунський, Василь Назарович; Gladunskyi, Vasyl (2013)
  Розроблено інтегрований курс з диференціального числення функцій однієї та двох змінних. Розкривається зміст поняття функції від однієї і декількох змінних, паралельно розглядаються границя, неперервність, диференціальне ...
 • Берегова, Галина Іванівна; Beregova, Galyna; Гірна, Олександра Йосипівна; Hirna, Oleksandra; Русинко, Моріка Костянтинівна; Rusynko, Morika (ЛІБС УБС НБУ, 2013)
  Викладено основні економіко-математичні методи та моделі для розв’язання досить широкого класу прикладних задач економічного аналізу та прогнозування. Кожний розділ супроводжується конкретними прикладами, пов’язаними з ...
 • Азаренкова, Галина Михайлівна; Азаренкова, Галина Михайловна; Azarenkova, Halyna ("Новий Світ-2000", 2010)
  У навчальному посібнику розглядаються питання ідентифікації, оцінки та мінімізації економічних ризиків. Велика увага приділяється висвітленню засобів управління ризиками та їх урахуванню під час прийняття управлінських ...
 • Берегова, Галина Іванівна; Beregova, Galyna; Гладунський, Василь Назарович; Gladunskyi, Vasyl (2014)
  У цій частині навчального посібника в повному обсязі висвітлено необхідний матеріал з вищої математики, який включає елементи теорії матриць і визначники, загальну теорію систем лінійних алгебраїчних рівнянь, елементи ...
 • Берегова, Галина Іванівна; Beregova, Galyna; Гладунський, Василь Назарович; Gladunskyi, Vasyl (УБС НБУ, 2014)
  У другій частині навчального посібника викладено останні чотири розділи з вищої математики («Інтегральне числення функцій однієї і кількох змінних», «Диференціальні та різницеві рівняння», «Ряди та їх застосування» та ...
 • Кундря-Висоцька, Оксана Петрівна; Kundria-Vysotska, Oksana; Москаленко, Олена Володимирівна; Moskalenko, Olena; Сулима, Мар’яна Олександрівна; Sulyma, Maryana (УБС НБУ, 2015)
  Мета дисципліни «Організація обліку» – це формування системи знань з теорії та практики організації бухгалтерського обліку, вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (ВД «Професіонал», 2006)
  У словнику-довіднику подається 1250 понять і категорій, вживаних у вітчизняній та іноземній літературі зі соціальної та культурної антропології, етнографії, естетики, мистецтвознавства, філософії, соціології, психології. ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (УБС НБУ, 2008)
  У словнику-довіднику подається понад 1 800 понять і категорій, уживаних у вітчизняній та іноземній літературі зі соціальної та культурної антропології, етнографії, естетики, етики, мистецтвознавства, філософії, соціології, ...
 • Слав’юк, Ростислав Анатолійович; Sławjuk, Rostysław (Akademia technołogji i biznesu, 2012)
  Наводяться стандарти найбільш значних фінансових коефіцієнтів в розвинутих країнах. В рамках здійснення фінансового аналізу порівнюються варіанти інвестиційних проектів. Are the standards the most important financial ...
 • Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadiia; Була, Наталія Ярославівна; Bula, Natalia; Городецька, Наталія Григорівна; Horodetska, Natalia (УБС НБУ, 2013)
  Посібник містить 19 уроків, які охоплюють тематику, передбачену програмою з дисципліни «Ділова іноземна мова» для 2-го року навчання. Шість перших уроків присвячено діловому спілкуванню – Telephoning, Business correspondence, ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (ЛБІ НБУ, 2006)
  Навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають психологію і педагогіку як загальноосвітню дисципліну. Зміст навчального посібника розкривається у трьох розділах, що передбачає розгляд теоретичних аспектів ...

Search DSpace


Browse

My Account