Підручники та навчальні посібники

Recent Submissions

 • Кузнєцова, Анжела Ярославівна; Скринник, Зоя Едуардівна; Жеребило, Ірина Владиславівна; Комаринська, Зоряна Михайлівна; Кадикало, Оксана Ігорівна; Олійник, Наталя Юріївна; Семів, Любов Казимирівна; Сватюк, Оксана Робертівна; Якимів, Андрій Ігорович; Kuznietsova, Anzhela; Skrynnyk, Zoia; Zherebylo, Iryna; Komarynska, Zoryana; Kadykalo, Oksana; Oliynyk, Natalia; Semiv, Liubov; Svatiuk, Oksana; Yakymiv, Andrii (2021)
  Навчальний посібник створений колективом кафедри менеджменту та соціального забезпечення Навчально-наукового інституту економіки та соціальних відносин Університету банківської справи у співдружності з Науково-дослідним ...
 • Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadia; Гриців, Віталія Богданівна; Hrytsiv, Vitalia (2021-05-14)
  Довідник складається з 24 уроків, у яких в доступній формі розглянута базова граматика англійської мови. Після короткого пояснення з прикладами подано вправи для закріплення. Особливу увагу приділено дієслову. Довідник ...
 • Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadia; Гриців, Віталія Богданівна; Hrytsiv, Vitalia (2021-02-02)
  Довідник складається з 24 уроків, у яких в доступній формі розглянута базова граматика англійської мови. Після короткого пояснення з прикладами подано вправи для закріплення. Особливу увагу приділено дієслову. Довідник ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan; Галайко, Назар Романович; Galaiko, Nazar; Вознюк, Микола Андрійович; Voznyuk, Mykola; Гірняк, Віра Володимирівна; Hirnyak, Vira; Голуб, Ганна Григорівна; Holub, Hanna; Голуб, Роксолана Ростиславівна; Holub, Roksolana; Грудзевич, Уляна Ярославівна; Hrudzevych, Ulyana; Дребот, Наталія Петрівна; Drebot, Nataliya; Карпінець, Віктор Йосифович; Karpinetsʹ, Viktor; Лапішко, Зоряна Ярославівна; Lapishko, Zoryana; Литвин, Олена Володимирівна; Lytvyn, Olena; Євтух, Любов Богданівна; Yevtukh, Lyubov; Миколишин, Марта Михайлівна; Mykolyshyn, Marta; Рисін, Віталій Васильович; Rysin, Vitaliy; Руденко, Зоряна Михайлівна; Rudenko, Zoryana; Сідельник, Олена Петрівна; Sidelʹnyk, Olena; Тимощук, Мирослава Романівна; Tymoshchuk, Myroslava; Танчак, Ярина Андріївна; Tanchak, Yaryna; Тяжкороб, Ірина Володимирівна; Tyazhkorob, Iryna; Shevchuk, Olesya; Шевчук, Олеся Остапівна (2019-10-14)
  Навчальний посібник розкриває теоретичні, методичні та організаційно-практичні питання функціонування фінансового ринку як загалом, так і в розрізі його окремих сегментів, а також здійснення операцій iз фінансовими ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Демко, Ірина Іванівна; Shurpenkova, Ruslana; Demko, Iryna (2011)
  Навчальний посібник призначений для організації навчання, головною метою якого є формування умінь, знань і навиків з дисципліни «Організація і методика економічного аналізу». Він покликаний закріпити теоретичні знання ...
 • Гордєєв, Олександр Олександрович; Гордєєва, Дар’я Валеріївна; Gordieiev, Olexandr; Gordieieva, Daria (2017)
  Изложенные материалы практической части учебного курса «Методы и инструментальные средства оценивания информационной безопасности и удобства использования» («Techniques and Tools for HMI security and usability assessment»), ...
 • Гордєєв, Олександр Олександрович; Гордєєва, Дар’я Валеріївна; Колдовський, М.В.; Gordieiev, Olexandr; Gordieieva, Daria; Koldovskyi, M.V. (2011)
  Метою навчального посібника є забезпечення структурованими навчально-методичними матеріалами студентів для самостійного вивчення дисципліни “Комп’ютерні мережі”. Видання містить навчально-методичні матеріали, методичні ...
 • Гордєєв, Олександр Олександрович; Харченко, В.; Скляр, В.; Перепеліцин, В.; Куланов, В.; Полуяненко, М.; Одарущенко, О.; Ясько, О.; Бабешко, Є.; Куланов, В; Леонтієв, К.; Чуйков, Я.; Ілляшенко, О.; Дужий, В.; Русін, О.; Коваленко, Є.; Узун, Д.; Тецькій, А.; Стрєлкіна, А.; Євсєєва, О.; Коліснюк, М.; Пікачова, І.; Яремчук, С.; Іванченко, О.; Потій, О.; Gordieiev, Alexander; Kharchenko, V.; Sklyar, V.; Perepelitsyn, A.; Kulanov, V.; Poluyanenko, M.; Odarushchenko, O.; Yasko, O.; Babeshko, E.; Kulanov, V.; Leontiev, K.; Zelinko, I.; Chujkov, Ya.; Illiashenko, O.; Duzhyi, V.; Rusin, O.; Kovalenko, E.; Uzun, D.; Tetskyi, A.; Strielkina, A.; Yevsieieva, O.; Kolisnyk, M.; Piskacheva, I.; Yaremchuk, S.; Ivanchenko, O.; Potii, O. (2017)
  The third volume of the three volume book called “Secure and resilient computing for industry and human domains” contains materials of the lecture parts of the study modules for MSc and PhD level of education as well as ...
 • Джолос, Сергій Вадимович; Dzholos, Serhii (2019)
  Підручник з дисципліни «Правознавство» – це положення основних галузей права з послідовним системним викладенням структурованого навчального матеріалу. Питання та завдання у підручнику дозволяють забезпечити більш ефективне ...
 • Головатенко, Ольга Миколаївна; Holovatenko, Olga; Олексієнко, Ярослав Іванович; Oleksiyenko, Yaroslav (Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 2015)
  У навчально-методичному посібнику розкриваються історичні аспекти фізкультурно-спортивного руху в Україні та участь українських спортсменів в Олімпійських іграх минулого та сучасності. The educational and methodological ...
 • Колодій, Сергій Юрійович; Kolodii, Serhii; Гаряга, Леся Олегівна; Hariaha, Lesya; Кочума, Інна Юріївна; Kochuma, Inna (2019)
  Запропоновано концептуальні підходи до забезпечення збалансованості фінансових ресурсів держави. Досліджено сутність і класифікацію збалансованості фінансових ресурсів держави. Збалансованість фінансових ресурсів держави ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan; Олейнюк, Роман Євстахович; Кундря-Висоцька, Оксана Петрівна; Kundria-Vysotska, Oksana (2018)
  Навчальний посібник розкриває теоретичні та організаційно-практичні питання фінансової діяльності парафіяльної громади УГКЦ та управління нею. Розглянуто головні аспекти управління фінансами парафіяльної громади, особливості ...
 • Вознюк, Микола Андрійович; Voznyuk, Mykola; Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan; Дурицька, Галина Володимирівна; Durytska, Halyna (2017)
  Особливу увагу приділено інвестиційним проектам, методам обґрунтування доцільності їх реалізації та фінансового забезпечення. Розкрито основи інвестиційного менеджменту, організаційно-правового регулювання взаємодії суб’єктів ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan; Олейнюк, Роман Євстахович; Oleynyuk, Roman (2018)
  Навчальне видання розкриває теоретичні та організаційно-практичні питання державного пенсійного забезпечення у парафіяльних громадах УГКЦ. Висвітлено особливості визначення страхового стажу, нарахування і виплати пенсій ...
 • Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadiia (2016)
  У роботі подано типові мовні штампи, необхідні для укладання ділової документації та для ділового спілкування, а також зразки оформлення різноманітних ділових документів, як і документів, пов’язаних з науковими дослідженнями. ...
 • Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadia; Гриців, Віталія Богданівна; Hrytsiv, Vitalia; Була, Наталія Ярославівна; Bula, Natalia (2018)
  The student’s book contains 15 lessons (Units) covering the topics, envisaged by the syllabus in the discipline “Professional English” for the first course of master's training. The topics are dedicated to management, ...
 • Живко, Зінаїда Богданівна; Zivko, Zinaida; Сватюк, Оксана Робертівна; Svatiuk, Oksana; Копитко, Марта; Kopitko, Marta (2018)
  Навчальний посібник «Корпоративне управління в системі економічної безпеки» розкриває зміст та особливості управління акціонерними товариствами в Україні для підвищення ефективності функціонування корпорацій і соціально- ...
 • Гедз, Михайло Йосипович; Gedz, Mykhailo (2008)
  У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу «Особливості аудиту небанківських фінансових установ», розглянуті питання організації та методики проведення аудиту небанківських фінансових ...
 • Шинкаренко, Ольга Миколаївна; Shynkarenko, Olga (Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016)
  Навчальний посібник з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»
 • Кузнєцова, Ірина Миколаївна; Kuznietsova, Iryna; Чабак, Лариса Іванівна; Chabak, Larysa (2003)
  Даний посібник знайомить читача з міжнародними формами розрахунків в комерційних банках. Мета його – поглибити знання англійської мови у сфері банківської справи. Цій меті підпорядковано структуру кожного розділу: тематичний ...

View more