Banking University: Recent submissions

 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola (2021-06-30)
  У статті проведено аналіз впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських територій. Обґрунтовано трансмісійний механізм впливу цифровізації сільськогосподарських підприємств на розвиток сільських ...
 • Семко, Надія Михайлівна; Semko, Nadia; Гриців, Віталія Богданівна; Hrytsiv, Vitalia (2021-02-02)
  Довідник складається з 24 уроків, у яких в доступній формі розглянута базова граматика англійської мови. Після короткого пояснення з прикладами подано вправи для закріплення. Особливу увагу приділено дієслову. Довідник ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bohdan; Галайко, Назар Романович; Galaiko, Nazar; Вознюк, Микола Андрійович; Voznyuk, Mykola; Гірняк, Віра Володимирівна; Hirnyak, Vira; Голуб, Ганна Григорівна; Holub, Hanna; Голуб, Роксолана Ростиславівна; Holub, Roksolana; Грудзевич, Уляна Ярославівна; Hrudzevych, Ulyana; Дребот, Наталія Петрівна; Drebot, Nataliya; Карпінець, Віктор Йосифович; Karpinetsʹ, Viktor; Лапішко, Зоряна Ярославівна; Lapishko, Zoryana; Литвин, Олена Володимирівна; Lytvyn, Olena; Євтух, Любов Богданівна; Yevtukh, Lyubov; Миколишин, Марта Михайлівна; Mykolyshyn, Marta; Рисін, Віталій Васильович; Rysin, Vitaliy; Руденко, Зоряна Михайлівна; Rudenko, Zoryana; Сідельник, Олена Петрівна; Sidelʹnyk, Olena; Тимощук, Мирослава Романівна; Tymoshchuk, Myroslava; Танчак, Ярина Андріївна; Tanchak, Yaryna; Тяжкороб, Ірина Володимирівна; Tyazhkorob, Iryna; Shevchuk, Olesya; Шевчук, Олеся Остапівна (2019-10-14)
  Навчальний посібник розкриває теоретичні, методичні та організаційно-практичні питання функціонування фінансового ринку як загалом, так і в розрізі його окремих сегментів, а також здійснення операцій iз фінансовими ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bohdan; Зварич, Марта Степанівна; Zvarych, Marta; Кашуба, Ярослав Миколайович; Kashuba, Yaroslav; Слобода, Лариса Ярославівна; Sloboda, Larysa (2020-03-12)
  Обґрунтовано концептуальні підходи, теоретико-методологічні положення та практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму забезпечення фінансової безпеки домогосподарств в Україні. Проаналізовано підходи до визначення ...
 • Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola; Криворучко, Владислав Олександрович; Krivorychko, Vladislav (2019-11-01)
  У розділі монографії досліджено багатогранність та багатоаспектність визначення категорії «інформаційне суспільство» і «цифрове суспільство» та надано авторське трактування наведеного поняття. Визначено ознаки та основні ...
 • Панченко, Ольга Вікторівна; Panchenko, Olga (2020)
  У дисертації представлено вирішення важливого науково-практичного завдання щодо обґрунтування наукових підходів до підвищення ролі маркетингових комунікацій у забезпеченні ефективності діяльності банків. У дослідженні ...
 • Колодій, Сергій Юрійович; Kolodiі, Serhii; Колодій, Світлана Кузьмівна; Kolodiі, Svitlana (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено основні риси соціально-економічного профілю національного постіндустріального суспільства внаслідок перетворень. Розглянуто процес формування національної моделі соціально-економічної ...
 • Колодій, Сергій Юрійович; Kolodiі, Serhii (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено питання створення нового глобалізованого економічного та фінансового простору в процесі становлення сучасного глобального інформаційного постіндустріального суспільства, яке відбувається ...
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено вплив основних положень цифрової економіки на формування методології державного управління, проаналізовано новітні наукові підходи до цифровізації державного управління, розкрито зміст ...
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia (2019-11-01)
  Розділ монографії присвячено дослідженню теоретичних аспектів постіндустріального суспільства і цифрової економіки. Досліджено та узагальнено характерні особливості концептуальних підходів до побудови цифрової економіки. ...
 • Криниця, Сергій Олександрович; Krynytsia, Serhii (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено стратегії та концепції розвитку цифрової економіки в Україні , які визначають, що цифрові технології спроможні значно стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як ...
 • Криниця, Сергій Олександрович; Krynytsia, Serhii (2019-11-01)
  Проникнення цифрових технологій, автоматизації та ІТ на всі рівні життя і сфери економіки розпочалась ще в минулому столітті та триває й досі. Загалом, цей процес має об’єктивний характер. Однак цьому процесові, як і ...
 • Жежерун, Юлія Володимирівна; Zhezherun, Yuliia (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено багатофункціональну систему, якою є реальний сектор економіки. Реальний сектор економіки є базисом національних економік багатьох промислово розвинених країн, ключовою ланкою ...
 • Жежерун, Юлія Володимирівна; Zhezherun, Yuliia (2019-11-01)
  В розділі монографії досліджено питання цифровізації економіки. Індустрія 4.0 через цифровізацію виробництва сприяє модернізації реального сектору економіки, дозволяє оптимізувати фінансові й адміністративні ...
 • Рогова, Наталія Василівна; Rogova, Nataliia; Шинкаренко Ольга Миколаївна; Shynkarenko Olga (2019-11-01)
  У розділі монографії подано дослідження, яке підтверджує, що розвиток цифрової економіки, трансформація фінансових ринків і сфер діяльності суб’єктів господарювання вимагають розроблення нормативного регулювання і ...
 • Діденко, Сергій Васильович; Didenko, Serhii (2019-04-11)
  Сучасна модель фінансової системи в Україні все більше набуває характерних ознак банкоцентриської моделі. Тобто в основі всього фінансового ринку провідну роль відведено банкам. The modern model of the financial ...
 • Діденко, Сергій Васильович; Didenko, Serhii (2019-11-01)
  В розділі монографії подано дослідження діяльності фінансових посередників , які в умовах сучасних тенденцій економічних, політичних і соціальних перетворень характеризуються постійними і непередбачуваними змінами, ...
 • Гаряга, Леся Олегівна; Gariaga, Lesia (2019-11-01)
  Розділ монографії розкриває розвиток фінансового посередництва в Україні, який відбувається під впливом низки факторів економічного і неекономічного характеру, що визначають його структуру та обсяги діяльності. Від ефективної ...
 • Pantielieieva, Nataliia; Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Krynytsia, Serhii; Криниця, Сергій Олександрович; Zhezherun, Yuliia; Жежерун, Юлія Володимирівна; Rebryk, Mykhailo; Ребрик, Михайло Андрійович; Potapenko, Liudmyla; Потапенко, Людмила Віталіївна (2018-07-12)
  The main directions, challenges, threats of digitization of the national economy of Ukraine have been considered in the paper. The attention is focused on the found weaknesses and the imperfection of the strategy and the ...
 • Чепелюк, Ганна Миколаївна; Chepeliuk, Ganna (2020-04-06)
  Банківська ліквідність відіграє суттєво впливає як на діяльність окремого банку, так і кредитної систем країни. Банк із серйозними проблемами ліквідності не виконує в повній мірі свої функції щодо обслуговування ...

Search DSpace

Browse

My Account