Browsing монографії by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Рисін, Віталій Васильович; Rysin, Vitalii (УБС НБУ, 2012)
  Розглянуто актуальні питання реалізації банками ресурсної політики в умовах нестабільності фінансової системи. Визначено сутність, принципи, чинники ресурсної політики банку, окреслено проблеми трансформації банківських ...
 • Жихор, Олена Борисівна; Жихор, Елена Борисовна; Zhykhor, Olena; Куценко, Тетяна Миколаївна; Куценко, Татьяна Николаевна; Kutsenko, Tetiana (УБС НБУ, 2012)
  У монографії сформовано теоретико-методологічні основи дослідження інноваційного розвитку регіону. Зокрема, окреслено й удосконалено понятійно-термінологічний апарат , проаналізовано нормативно-правове підґрунтя формування ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna (ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2012)
  Досліджено засади ефективності та розвитку банківських систем. Визначено критерії ефективності та обґрунтовано концептуальні підходи щодо оцінки ефективності банківських систем. Проведено комплексне дослідження становлення ...
 • Дороніна, Майя Степанівна; Вечорко, Георгій Фомич; Корабльова, Надія Степанівна; Лисяк, Валентина Миколаївна; Лозицький, В'ячеслав Леонтійович; Світлична, Валентина Василівна; Топалова, Світлана Олександрівна; Тридід, Олександр Миколайович; Чистіліна, Тетяна Олександрівна; Юрченко, Любов Іванівна; Doronina, Maiia; Vechorko, Heorhii; Korablova, Nadiia; Lysiak, Valentyna; Lozytskyi, Viacheslav; Svitlychna, Valentyna; Topalova, Svitlana; Trydid, Oleksandr; Chystilina, Tetiana; Yurchenko, Liubov (УБС НБУ, 2013)
  Пропонована читачеві монографія присвячена визначенню теоретичних і практичних засад гуманоцентричної переорієнтації вітчизняної вищої економічної освіти як головної передумови підвищення якості професійної підготовки.
 • Сословський, Володимир Георгійович; Москаленко, Олена Володимирівна; Сословська, Інна Володимирівна (УБС НБУ, 2013)
  Досліджено роль і функції банків у фінансовому забезпеченні інвестиційної діяльності; проаналізовано сучасний стан та особливості банківського кредитування інвестиційної діяльності підприємств та визначено науково-методичні ...
 • Хмелярчук, Марія Ігорівна; Mkhmelyarchuk, Mariya (УБС НБУ, 2014)
  У монографії обґрунтовано концепцію фінансового стимулювання процесів соціально-економічного розвитку України на базі пріоритетності кредитного механізму. З позиції єдиного методологічного підходу - системного та інституційного ...
 • Кузнецова, Світлана Анатоліївна; Kuznetsova, Svitlana; Вареник, В. М.; Varenyk, V.; Нескородаєва, І. І.; Neskorodaieva, I.; Лазнєва, О. С.; Laznieva, O.; Кохан, М. О.; Kokhan, M.; Дубинецька, П. П.; Dubynetska, P.; Вакулич, М. М.; Vakulych, M.; Кузнецов, А. А.; Kuznetsov, A. (Центр учбової літератури, 2014)
  В монографії обґрунтовано фундаментальні засади розвитку державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки: окреслено напрями розвитку нової теорії грошей, застосування синергізму в інформаційній перспективі ...
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia (Університет економіки та права «КРОК», 2014)
  Банківська галузь відноситься до найбільш консервативних галузей економіки. Але, останнім часом можемо спостерігати, що вона також змінюється. Швидкий розвиток ринку банківських послуг, посилення конкурентної боротьби, ...
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia (Видавець Чабаненко Ю.А., 2014)
  Передмовою виникнення тіньової банківської системи стала, починаючи з останньої чверті двадцятого та на початку двадцять першого століть, поступова інтеграція та стирання меж між діяльністю на кредитних ринках і ринках ...
 • Анісімов, Вячеслав Валентинович; Anisimov, Vyacheslav; Біляченко, Олена Леонідівна; Biliachenko, Olena; Богуславська, Світлана Іванівна; Boguslawska, Svitlana; Гедз, Михайло Йосипович; Gedz, Mykhailo; Гмиря, Вікторія Петрівна; Gmyriia, Victoria; Гунько, Вікторія Іванівна; Hunko, Victoria; Дмитренко, Марія Йосипівна; Dmytrenko, Maria; Коломицева, Олена Віталіївна; Kolomytseva, Olena; Кочума, Інна Юріївна; Kochuma, Inna; Красномовець, Вікторія Анатоліївна; Krasnomovets, Viktoriia; Криниця, Сергій Олександрович; Krinitsa, Sergey; Кукса, Валентина Михайлівна; Kuksa, Valentyna; Обрусна, Світлана Юріївна; Obrusna, Svitlana; Пасєка, Анна Сергіївна; Pasieka, Anna; Петкова, Леся Омелянівна; Petkova, Lesia; Пустовійт, Роберт Фрідріхович; Pustoviyt, Robert; Третяк, Наталя Миколаївна; Tretyak, Natalya; Хуторна, Мирослава Емілівна; Khutorna, Myroslava; Чепелюк, Ганна Миколаївна; Chepeliuk, Hanna; Шинкаренко, Ольга Миколаївна; Shynkarenko, Olga (УБС НБУ, 2015)
  У монографії досліджено актуальні проблеми розвитку регіону на основі підвищення соціально-економічної ефективності. Здійснено науково-практичне обґрунтування ключових чинників забезпечення конкурентоспроможності регіону ...
 • Гладунський, Василь Назарович; Gladunskyi, Vasil; Берегова, Галина Іванівна; Beregova, Galyna («Афіша», 2015)
  У монографії з погляду організації як великої соціально-економічної системи розглядаються методи впливу на керовану підсистему з боку керуючої. Описується інтелектуальна техніка менеджера як необхідна умова досягнення ...
 • Слав’юк, Ростислав Анатолійович; Slav`yuk, Rostyslav (УБС НБУ, 2016)
  Описано процеси формування капітал підприємств і банків. Описано механізми управління капіталом. The processes of capital formation of enterprises and banks are described. The mechanisms of capital management are described.
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Смовженко, Тамара Степанівна; Міщенко, Володимир Іванович; Науменкова, Світлана Валентинівна; Міщенко, Світлана Володимирівна; Д’яконова, І. І.; Макаренко, М. І.; Тривайло, Андрій Юрійович; Охрименко, І. Б.; Хмара, Марина Петрівна; Карчева, Ірина Яківна; Мордань, Є. Ю.; Гордєєва, Дар’я Валеріївна; Льон, Ігор Михайлович; Цистан, Ірина Василівна; Далгич, Карина В’ячеславівна; Осечко, Юлія Ігорівна; Чібісова, Вікторія Юріївна; Кулик, С. Ю.; Karcheva, Ganna; Smovzhenko, Tamara; Mishchenko, Volodymyr; Naumenkova, Svitlana; Mishchenko, Svitlana; Diakonova, I.; Makarenko, M.; Tryvailo, Andriy; Okhrimenko, I.; Khmara, Maryna; Karcheva, Iryna; Mordan, Ye.; Gordieieva, Daria; Lion, Ihor; Tsystan, Iryna; Dalhych, Karina; Osechko, Julia; Chibisova, Viktoriya; Kulyk, S. (ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2016)
  Висвітлено теоретико-методологічні засади забезпечення ефективного функціонування банківської системи в контексті підвищення конкурентоспроможності економіки, охарактеризовано головні фактори посилення дієвості грошово-кредитної ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan; Качмар, Світлана Ігорівна; Kachmar, Svitlana (2016)
  Монографія містить теоретичне обґрунтування системи інвестиційного банкінгу та особливостей взаємодії між її елементами, системи показників для оцінювання діяльності у цій сфері та рівня її інформаційного забезпечення, ...
 • Анісімов, Вячеслав Валентинович; Бойко, Анжела Іванівна; Вахлакова, Вікторія Володимирівна; Гернего, Юлія Олександрівна; Загурська, Світлана Миколаївна; Загурський, Олег Миколайович; Ігнатенко, Тетяна Сергіївна; Ільїн, Володимир Васильович; Іщенко, Микола Павлович; Іщенко, Олег Миколайович; Клименко, Світлана Олександрівна; Кожем’якіна, Оксана Миколаївна; Колодій, Світлана Кузьмівна; Колодій, Сергій Юрійович; Кравченко, Алла Анатоліївна; Кравченко, Ірина Семенівна; Мальцева, Ольга Володимирівна; Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Пантєлєєва, Ксенія Олександрівна; Пащенко, Юлія Павлівна; Пустовійт, Роберт Фрідріхович; Руденко, Іван Іванович; Ситник, Оксана Юріївна; Смутчак, Зінаїда Василівна; Станкевич, Юлія Юріївна; Чепелюк, Ганна Миколаївна (2017)
  Монографія є колективною працею, в якій подано дослідження соціально-філософських аспектів розвитку економіки, управління та освіти. Зроблено спробу розкрити вплив світоглядно-філософських засад і гуманітарних принципів ...
 • Ісаян, Анна Мосесівна; Isaian, Anna; Исаян, Анна Мосесовна; Сословський, Володимир Георгійович; Soslovskyi, Volodymyr; Сословський, Владимир Георгиевич (ФОП Здоровий Я.А., 2017)
  У монографії досліджено теоретико-методологічні засади банківського кредитування підприємств АПК в умовах невизначеності, удосконалено методичні підходи та надано практичні рекомендації стосовно даного процесу в Україні. ...
 • Барановський, Олександр Іванович; Baranovskyi, Oleksandr; Азаренкова, Галина Михайлівна; Azarenkova, Halyna; Барановська, Вікторія Григорівна; Baranovska, Viktoriia; Боярко, Ірина Миколаївна; Boiarko, Iryna; Другов, Олексій Олександрович; Druhov, Oleksiy; Колодій, Сергій Юрійович; Kolodiy, Sergii; Квасній, Марія Миколаївна; Kvasniy, Mariya; Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan; Руденко, Микола Вікторович; Rudenko, Mykola; Хвічія, К. М.; Khvichiia, K.; Хмелярчук, Марія Ігорівна; Khmeliarchuk, Mariya; Чаплига, Вячеслав Михайлович; Chaplyha, Viacheslav; Чаплига, Володимир Вячеславович; Chaplyha, Volodymyr; Шкодіна, Ірина Віталіівна; Shkodina, Iryna (2017)
  У монографії розглянуто сутність фінансового сектору національної еко номіки, його роль у національній економіці, напрями взаємодії фінансового і реального секторів економіки. Досліджено природу, зміст та ознаки трансформації, ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Вознюк, Микола Андрійович; Pshyk, Bogdan; Voznyuk, Mykola; Дудинець, Лідія Анатоліївна; Dudynetsʹ, Lidiya; Дурицька, Галина Володимирівна; Durytska, Halyna; Карпінець, Віктор Йосифович; Karpinets, Viktor; Качмар, Світлана Ігорівна; Kachmar, Svitlana; Мамедов, Сергій Генадійович; Mamedov, Serhiy; Садовяк, Михайло Степанович; Sadovyak, Mykhaylo; Танчак, Ярина Андріївна; Tanchak, Yaryna; Тяжкороб, Ірина Володимирівна; Tyazhkorob, Iryna (2017-04-22)
  Навчальний посібник розкриває теоретичні, методичні та організаційно-практичні питання здійснення фінансовими посередниками операцій та послуг у сфері інвестиційного банкінгу. Видання розраховане на студентів економічних ...
 • Чепелюк, Ганна Миколаївна; Chepeliuk, Ganna (2017-08-20)
  У розділі монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти організації та методики внутрішнього аудиту в банках України. Розглянуто ключові аспекти внутрішнього аудиту банку, права та обов’язки аудиторів, професійні ...
 • Колодій, Сергій Юрійович; Kolodiі, Serhii; Колодій, Світлана Кузьмівна; Kolodiі, Svitlana (2017-08-20)
  Розглянуто мінімальну заробітну плату як інститут регулювання доходів населення. Досліджено становлення мінімальної заробітної плати як інституту регулювання рівня заробітної плати і доходів населення. Сформульовано три ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account