Browsing монографії by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vovk, Viktoriia; Вовк, Вікторія; Zhezherun, Yuliia; Жежерун, Юлія (2020-09-23)
  The findings provided in the monograph address the development aspects of the risk-based approach to combating money laundering. The analysis includes international standards applied to regulate and develop the risk-oriented ...
 • Рогова, Наталія Василівна; Rogova, Nataliia; Шинкаренко Ольга Миколаївна; Shynkarenko Olga (2019-11-01)
  У розділі монографії подано дослідження, яке підтверджує, що розвиток цифрової економіки, трансформація фінансових ринків і сфер діяльності суб’єктів господарювання вимагають розроблення нормативного регулювання і ...
 • Сословський, Володимир Георгійович; Москаленко, Олена Володимирівна; Сословська, Інна Володимирівна (УБС НБУ, 2013)
  Досліджено роль і функції банків у фінансовому забезпеченні інвестиційної діяльності; проаналізовано сучасний стан та особливості банківського кредитування інвестиційної діяльності підприємств та визначено науково-методичні ...
 • Смовженко, Тамара Степанівна; Тридід, Олександр Миколайович; Вовк, Вікторія Яківна (УБС НБУ, 2008)
  У монографії досладжено сутність кризи та особливості її прояву в процесах фуекціонування і розвитку банку; визначено переваги та особливості застосування антикризового управління в практичній діяльності банків, а також ...
 • Жежерун, Юлія Володимирівна; Zhezherun, Yuliia; Бартош, Ольга Михайлівна; Bartosh, Olga (Bank lending to small businesses in the agricultural sector of Ukraine's economy, 2020-04-25)
  Розвиток банківського кредитування тісно пов'язаний із розвитком малого бізнесу. Важливою складовою ринкової економіки є існування та взаємодія багатьох великих, середніх та малих підприємств, оптимальне їх співвідношення. ...
 • Ісаян, Анна Мосесівна; Isaian, Anna; Исаян, Анна Мосесовна; Сословський, Володимир Георгійович; Soslovskyi, Volodymyr; Сословський, Владимир Георгиевич (ФОП Здоровий Я.А., 2017)
  У монографії досліджено теоретико-методологічні засади банківського кредитування підприємств АПК в умовах невизначеності, удосконалено методичні підходи та надано практичні рекомендації стосовно даного процесу в Україні. ...
 • Дороніна, Майя Степанівна; Вечорко, Георгій Фомич; Корабльова, Надія Степанівна; Лисяк, Валентина Миколаївна; Лозицький, В'ячеслав Леонтійович; Світлична, Валентина Василівна; Топалова, Світлана Олександрівна; Тридід, Олександр Миколайович; Чистіліна, Тетяна Олександрівна; Юрченко, Любов Іванівна; Doronina, Maiia; Vechorko, Heorhii; Korablova, Nadiia; Lysiak, Valentyna; Lozytskyi, Viacheslav; Svitlychna, Valentyna; Topalova, Svitlana; Trydid, Oleksandr; Chystilina, Tetiana; Yurchenko, Liubov (УБС НБУ, 2013)
  Пропонована читачеві монографія присвячена визначенню теоретичних і практичних засад гуманоцентричної переорієнтації вітчизняної вищої економічної освіти як головної передумови підвищення якості професійної підготовки.
 • Криниця, Сергій Олександрович; Krynytsia, Serhii (2019-11-01)
  Проникнення цифрових технологій, автоматизації та ІТ на всі рівні життя і сфери економіки розпочалась ще в минулому столітті та триває й досі. Загалом, цей процес має об’єктивний характер. Однак цьому процесові, як і ...
 • Колодій, Сергій Юрійович; Kolodiі, Serhii; Колодій, Світлана Кузьмівна; Kolodiі, Svitlana (2017-08-20)
  Розглянуто мінімальну заробітну плату як інститут регулювання доходів населення. Досліджено становлення мінімальної заробітної плати як інституту регулювання рівня заробітної плати і доходів населення. Сформульовано три ...
 • Тридід, Олександр Миколайович; Тижненко, Олександр Григорович; Тижненко, Людмила Олександрівна (УБС НБУ, 2009)
  Метою дослідження є поєднання базових теоретичних настанов, наукових і практичних рекомендацій у сфері розробки економіко-математичних моделей комплексної оцінки фінансового стану підприємства, а також обгрунтування ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (ЛБІ НБУ, 2006)
  Розглядається економічна освіта української молоді у Галичині, яка існувала в практиці за різних соціально-економічних умов у ХІХ – першій половині ХХ ст. Розкривається культурно-просвітницька діяльність української ...
 • Гіптерс, Зінаїда Василівна; Hipters, Zinaida (УБС НБУ, 2011)
  Пропонована читачеві монографія є результатом дослідження історії економічної освіти на західноукраїнських землях, яка існувала в практиці за різних соціально-економічних умов ХІХ – першої половини ХХ століть. Вагомий ...
 • Іващенко, Марина Вікторівна (УБС НБУ, 2012)
  У монографії досліджено механізми формування економічної поведінки під впливом таких соціальних факторів, як ментальність і релігія. За критерієм рентоорієнтації та ступеня адаптації типологізовано економічну поведінку. ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Смовженко, Тамара Степанівна; Міщенко, Володимир Іванович; Науменкова, Світлана Валентинівна; Міщенко, Світлана Володимирівна; Д’яконова, І. І.; Макаренко, М. І.; Тривайло, Андрій Юрійович; Охрименко, І. Б.; Хмара, Марина Петрівна; Карчева, Ірина Яківна; Мордань, Є. Ю.; Гордєєва, Дар’я Валеріївна; Льон, Ігор Михайлович; Цистан, Ірина Василівна; Далгич, Карина В’ячеславівна; Осечко, Юлія Ігорівна; Чібісова, Вікторія Юріївна; Кулик, С. Ю.; Karcheva, Ganna; Smovzhenko, Tamara; Mishchenko, Volodymyr; Naumenkova, Svitlana; Mishchenko, Svitlana; Diakonova, I.; Makarenko, M.; Tryvailo, Andriy; Okhrimenko, I.; Khmara, Maryna; Karcheva, Iryna; Mordan, Ye.; Gordieieva, Daria; Lion, Ihor; Tsystan, Iryna; Dalhych, Karina; Osechko, Julia; Chibisova, Viktoriya; Kulyk, S. (ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2016)
  Висвітлено теоретико-методологічні засади забезпечення ефективного функціонування банківської системи в контексті підвищення конкурентоспроможності економіки, охарактеризовано головні фактори посилення дієвості грошово-кредитної ...
 • Карчева, Ганна Тимофіївна; Karcheva, Ganna (ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2012)
  Досліджено засади ефективності та розвитку банківських систем. Визначено критерії ефективності та обґрунтовано концептуальні підходи щодо оцінки ефективності банківських систем. Проведено комплексне дослідження становлення ...
 • Гончаренко, Олена Олексіївна; Goncharenko, Olena; Лук'янець, Олена Вікторівна; Lukianets, Olena (2020-06-17)
  «Спліт»-реформа вітчизняного ринку небанківських фінансових послуг актуалізувала проблеми розвитку установ мікрокредитування, які представлені кредитними спілками, ломбардами та фінансовими компаніями. «Split»-reform ...
 • Колодий, Сергей Юрьевич; Колодій, Сергій Юрійович (2011)
  В монографії розглянуто механізми та інструменти інституціонального регулювання ,формування і використання фінансових ресурсів держави, вивчені проблеми забезпечення збалансування бюджету і державних цільових фондів у ...
 • Слав’юк, Ростислав Анатолійович; Slav`yuk, Rostyslav (УБС НБУ, 2016)
  Описано процеси формування капітал підприємств і банків. Описано механізми управління капіталом. The processes of capital formation of enterprises and banks are described. The mechanisms of capital management are described.
 • Пантєлєєва, Наталія Миколаївна; Pantielieieva, Nataliia (Університет економіки та права «КРОК», 2014)
  Банківська галузь відноситься до найбільш консервативних галузей економіки. Але, останнім часом можемо спостерігати, що вона також змінюється. Швидкий розвиток ринку банківських послуг, посилення конкурентної боротьби, ...
 • Костирко, Руслан Олександрович; Kostyrko, Ruslan; Тертична, Наталя Вікторівна; Tertychna, Nataliia; Шевчук, Володимир Олександрович; Shevchuk, Volodymyr (Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2007)
  Монографія присвячена вирішенню актуальної проблеми комплексної оцінки вартості підприємства та використання її результатів у практиці складання фінансових прогнозів розвитку підприємства. Надано принципову характеристику ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account