Browsing тези доповідей by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan (2006)
  Розкрито напрями впливу глобалізаційних тенденцій на розвиток банківського бізнесу The directions of influence of globalization tendencies on the development of banking business are revealed
 • Костирко, Руслан Олександрович; Костырко, Руслан Александрович; Kostyrko, Ruslan (Харків: Фактор, 2007)
  У навчальному посібнику викладено теоретичні, методичні та практичні основи фінансового аналізу за такими напрямками: інформаційне забезпечення фінансового аналізу; аналіз ліквідності та платоспроможності, грошових потоків, ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan (2007)
  Розкрито сутність фінансового продукту, виділено основні структурні зміни у сфері роботи фінансово-кредитних установ над своїми продуктами і способами їх надання потенційним клієнтам. The essence of a financial product ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan (2009)
  Ринок фінансових послуг України характеризується підвищеними вимогами до діючих фінансових установ з боку органів державного регулювання та контролю, значною конкуренцією, використанням сучасних комп’ютерних технологій та ...
 • Андросенко, Олена Олексіївна; Androsenko, Olena (2009-06-13)
  Досліджено теорію обмежень (ТОС) як нову парадигму управління виробництвом та спосіб управління виробничим процесом, який одержав назву п’ятиступінчастого процесу управління обмеженнями. Визначено, що ідеальне виробництво ...
 • Андросенко, Олена Олексіївна; Androsenko, Olena (2010-10-08)
  Досліджено теорію обмежень (ТОС) як нову парадигму управління виробництвом. Визначено, що інформаційну систему «Управлінський облік по ТОС» можна розглядати як альтернативну традиційній системі обліку витрат і калькулювання, ...
 • Вагнер, Ірина Михайлівна; Vagner, Iryna (2012)
  Розкрито процес стратегічного аналізу. Проаналізовано основні завданнями організації стратегічного аналізу. Визначено основні принципи організації стратегічного аналізу. Describes the process of strategic analysis. ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana; Демко, Ірина Іванівна; Demko, Iryna (2012)
  Розглянуто інформаційну систему, як систему управління, яка тісно пов’язується, як з системами збереження та видачі інформації, так і з системами, що забезпечують обмін інформацією в процесі управління. The information ...
 • Андросенко, Олена Олексіївна; Androsenko, Olena (2012-04-27)
  Досліджено роль управлінського обліку в системі управління підприємством. Визначено, що управлінський облік є складовою процесу стратегічного управління. Доведено, що розвиток обліку як складової інформаційної системи ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2013)
  Облікова політика дає можливість упорядкувати роботу бухгалтерії, оцінити рівень організації та методології обліку, відповідність роботи бухгалтерії встановленим нормам і правилам, передбачити раціональні методи облікового ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan (2013)
  Охарактеризовано актуальні проблеми забезпечення фінансової стабільності в сучасних умовах функціонування економіки Україні, висвітлено напрями їх вирішення. Actual problems of ensuring financial stability in the current ...
 • Пшик, Богдан Іванович; Pshyk, Bogdan (2013)
  Висвітлено сутність та особливості застосування ковенантів у сфері фінансово-кредитних відносин як засобу управління цими відносинами та ризиками, що виникають у процесі їх здійснення. Автором запропоновано визначення та ...
 • Андросенко, Олена Олексіївна; Androsenko, Olena (2013-06-08)
  Розглянуто сучасні проблеми кондитерського виробництва з точки зору системи управління. Визначено, що до актуальних проблем системи управління підприємства кондитерської галузі відносяться: фінансові проблеми; проблеми, ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2014)
  Усовершенствование финансового учета в перспективе связывается с решением ряда проблем: ориентация на обеспечение информацией не только внешних пользователей, но и внутренних (структурные подразделения, аппарат управления); ...
 • Сарахман, Оксана Миколаївна; Sarakhman, Oksana; Мороз, Любов Володимирівна; Moroz, Love (2014)
  Освещены основные вопросы влияния проблемных кредитов на деятельность банковского учреждения Висвітлено основні питання впливу проблемних кредитів на діяльність банківської установи The main issues of the influence of ...
 • Мороз, Любов Володимирівна; Moroz, Love; Сарахман, Оксана Миколаївна; Sarakhman, Oksana (2014)
  Освещены основные пути развития контроля качества аудита в Украине Висвітлено основні шляхи розвитку контролю якості аудиту в Україні The main ways of development of audit quality control in Ukraine are highlighted
 • Шурпенкова, Руслана Казимировна; Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2014)
  В статье рассмотрены особенности управленческого учета в период перехода Украины к рыночной экономике. Обоснована важность и необходимость ведения управленческого учета, который является одной из основных составляющих ...
 • Шурпенкова, Руслана Казимирівна; Shurpenkova, Ruslana (2014)
  Обліково-аналітичне забезпечення управління потенціалом підприємств представляє собою формування, обробку та передачу сукупності даних бухгалтерського обліку, економічного аналізу, планування, прогнозування та нормативно-правових ...
 • Костирко, Руслан Олександрович; Kostyrko, Ruslan; Костирко, Лідія Андріівна; Kostyrko, Lydia; Темнікова, Наталія Володимирівна; Temnikova, Natalya (Вид-во «Ноулідж», 2014)
  У навчальному посібнику викладено системний погляд на стратегічний фінансовий менеджмент підприємств в контексті реалізації вартісної концепції. За допомогою цього посібника магістри, що навчаються за спеціальністю 8.03050801 ...
 • Андросенко, Олена Олексіївна; Androsenko, Olena (2014-04-11)
  Досліджено підходи (концепції) щодо управління затратами промислового підприємства. Доведено, що систему управлінського обліку на основі Теорії обмежень (ТОС) можна розглядати як важливий інструмент удосконалення традиційної ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account